*

Luonnonlain puolue


Palaute ja tiedustelut:

  llp llp.fi

 

right2.gif (954 bytes)  Tervetuloa Luonnonlain puolueen sivuille
right2.gif (954 bytes)  Uusia ja päivitettyjä sivuja
right2.gif (954 bytes)  Lehdistötiedotteita
right2.gif (954 bytes)  Geeniruoan myytit ja faktat

right2.gif (954 bytes)  Politiikan uudet periaatteet
right2.gif (954 bytes)  EU-vaaliohjelma '99
right2.gif (954 bytes)  Eduskuntavaaliohjelma '99
right2.gif (954 bytes)  Miljardisäästöt bluediam.gif (202 bytes) Terveysteesit bluediam.gif (202 bytes) Turvallisuusohjelma
right2.gif (954 bytes)  Kollektiivinen tietoisuus -- yhteiskunnan perusta
right2.gif (954 bytes)  Luonnonlain puolueen ohjelma '96
right2.gif (954 bytes)  Luonnonlain puolue Suomessa
right2.gif (954 bytes)  Luonnonlain puolueet muualla maailmassa


Tervetuloa Luonnonlain puolueen sivuille

Nämä sivut on omistettu poliittisesta valtavirrasta poikkeavien
uusien ja vanhojen ajatusten esilletuomiseen.

Haluamme uudistaa elämästä ja ihmisistä vieraantuneen politiikan
täyttymystä tuovaksi ja yleistä arvostusta nauttivaksi toiminnaksi.

Tavoitteemme on Kukoistava Suomi jo lähitulevaisuudessa.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää henkisten arvojen korostamista
yli tänä päivänä vallitsevien taloudellisten arvojen.

Luonnonlakien mukainen, onnellinen elämä on henkisen kasvun palkkio yhteiskunnalle.


Kukoistava Suomi muuttuvassa maailmanperheessä

Ihmiskunta elää nopeiden ja yllätyksellisten muutosten aikaa. Suomessa muutos näkyy selkeimmin suurtyöttömyytenä sekä henkisenä ja taloudellisena lamana. Sotien jälkeisen pitkän ja vakaan yhteiskunnallisen kehityskauden jälkeen me suomalaiset olemme joutuneet yllättäen tilanteeseen, jossa vanhat keinot: sisu, sauna, talkoohenki ja yritteliäisyys eivät enää yksin riitä. Selviytyäksemme nykyisestä tilanteesta kunnialla, terveinä ja hyvinvoivina, meidän on etsittävä tuoreita näkökulmia ja koeteltava ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja.

Muutos on mahdollisuus

Luonnonlain puolueessa olemme ottaneet muutoksen vastaan haasteena ja mahdollisuutena. Näemme sen historiallisen kehityksen luonnollisena välivaiheena. Yksi tie on kuljettu loppuun ja uusi on alkamassa. Uudet periaatteet tulevat esiin ohjaamaan kehitystä kaikilla elämänalueilla. Henkinen kasvu, eettiset arvot, luonnon huomioiminen, sisäinen ja ulkoinen rauha, asioiden näkeminen maailmanlaajuisesti ovat perustaa jolle tulevaisuus rakentuu. Muutos uuteen tapahtuu ensin ihmisten mielissä, sitten toiminnassa ja lopulta koko yhteiskunnassa ja maailmassa. Kehitettäessä mieltä kehittyy ymmärrys itsestä ja maailmasta. Mielen avartuessa vapautuu ihmisen luovuus ja hyvät ratkaisut löytyvät.

Irti vanhoista toimintamalleista

Kommunismi on romahtanut. Sosialismi on hiipumassa pois. Kapitalismi ja sen erilaiset sovellukset ovat ajautuneet umpikujaan. Vanhat periaatteet eivät toimi. Suomen valtio elää velkaisena vielä pitkälle tulevaisuuteen, jos uusia ratkaisumalleja ei oteta käyttöön. On harhakuvittelua luulla että yksinomaan ulkomaankaupan kasvuun perustuva talousajattelu ratkaisee Suomen ongelmat. Ohjelmassamme tuomme ennakkoluulottomasti esiin uutta ajattelua ja uusia toimintamalleja kaikille yhteiskunnan alueille. Perusväittämämme on että 'ongelmat syntyvät luonnonlakien rikkomisesta'. Uusien periaatteiden kriteeri on, että niiden tulee olla 'sopusoinnussa luonnonlakien kanssa'.

Ennaltaehkäisy on tehokasta ja taloudellista

Vallitsevassa poliittisessa käytännössä ennaltaehkäisy on lähes vieras käsite. Asioihin on totuttu puuttumaan vasta kun ne ovat puhjenneet ongelmiksi. Ongelmien tasolla asioiden hoitaminen on kallista, työlästä ja tuloksetonta. Sairauskeskeinen terveydenhoitojärjestelmämme on hyvä esimerkki. Viidennes valtion budjetista menee sen ylläpitämiseen. Murto-osalla tästä rahasta voisimme ottaa käyttöön luonnonmukaisen ennaltaehkäisyyn perustuvan terveydenhoitojärjestelmän, jolla sairastaminen voidaan vähentää puoleen nykyisestä. Ennaltaehkäisyä voidaan soveltaa muillekin yhteiskunnan alueille: maanpuolustuksessa voidaan ehkäistä konfliktit ennalta ilman kallista sotakoneistoa. Hallinnossa voidaan ehkäistä turha byrokratia kehittämällä sekä henkilökunnan että järjestelmän itseohjautuvuutta. Vastuuta voidaan hajauttaa paikallistasolle, sinne missä ongelmat syntyvät.

Kukoistava Suomi syntyy elämäntaidoilla, tietoisuudella ja luonnon tuella

Spontaani itseohjautuvuus on ominaisuus joka toimii kaikissa luonnon kehittyneissä järjestelmissä. Tätä ominaisuutta voidaan kehittää niin ihmisessä kuin yhteisössäkin. Hallituksen tärkein tehtävä on edistää yhteiskunnan itseohjautuvuutta. Elämäntaitoihin tulee kuulua kyky toimia spontaanisti oikein, luonnonlakien mukaisesti, aiheuttamatta ongelmia itselle tai toisille. Tämä edellyttää yksilön ja yhteisön tietoisuuden kehittymistä.

Pimeyden ongelma ei poistu pimeyttä analysoimalla. Kun valo tulee, pimeys poistuu eikä kukaan kysy minne se katosi. Ennen Luonnonlain puoluetta politiikka oli kuin pimeässä huoneessa ongelmien kanssa painimista. Kukaan ei puuttunut ongelmien perimmäiseen syyhyn: luonnonlakien rikkomiseen. Luonnonlain puolue tuo politiikkaan uuden puhdistavan elementin: ongelmien ennaltaehkäisyn elämäntaidoilla ja tietoisuutta kehittämällä. Näin luodaan perusta Suomen kukoistavalle tulevaisuudelle luonnon tuella.


Vanha maailma väistyy -- uusi syntyy


Luonnonlain puolueen tärkeimmät lähestymistavat

Yhteiskunnan henkisen ilmapiirin kehittäminen

Kollektiivisen tietoisuuden koherenssia lisäävien ryhmien avulla on tutkimusten mukaan mahdollista kehittää yhteiskunnan henkistä ilmapiiriä: stressi ja ristiriidat vähenevät, harmonia ja myönteinen kehitys voimistuu.

Yksilön henkisten voimavarojen kehittäminen

Luonnollisilla tietoisuuden kehittämismenetelmillä otetaan käyttöön omat voimavarat ja luovuus sekä ennaltaehkäistään sairauksia.

Luonnolta oppiminen

Luonnossa kaikki toimii harmonisesti ja taloudellisesti ilman byrokratiaa. Henkisesti vahva, tasapainoinen ja luova ihminen toimii oma-aloitteisesti oikein aiheuttamatta ongelmia itselleen tai yhteiskunnalle.


Miksi meitä kannattaa äänestää?

Vanhentuneeseen maailmankuvaan perustuva vanha politiikka on ajautumassa umpikujaan -- ei ainoastaan Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa. Suuret mullistukset ovat väistämättömiä lähitulevaisuudessa. Meidän kaikkien tänä päivänä tekemistä valinnoista riippuu, johtavatko muutokset huonompaan vai parempaan tulevaisuuteen. Äänestämällä vanhoja puolueita vaikutat sen puolesta, että jatkossakin ajaudumme yhä uusiin ongelmiin, joita vanhan politiikan tehottomat keinot eivät kykene ratkaisemaan.

Politiikan suunta voi muuttua vain, jos riittävän monet ihmiset ilmaisevat tukensa uusille periaatteille. Henkilöiden vaihtaminen ei ratkaise vanhan politiikan ongelmia. On vaihdettava politiikan tekemisen periaatteita. Yhteiskunnan perusongelmia ei ratkaista siirtelemällä rahaa ja valtaa paikasta toiseen, vaan kehittämällä yhteiskunnan itseohjautuvuutta. Tämä edellyttää ihmisten henkistä kasvua. Yksilön ja yhteisön tietoisuutta kohottamalla kohoaa elämisen laatu ja yhteiskunnan toimivuus paranee.

Luonnonlain puolueella on ainoa poliittinen ohjelma, joka tarjoaa todellisen vaihtoehdon vanhalle politiikalle. Siksi yksikään meille annettu ääni ei mene 'hukkaan' -- se on ääni uusien poliittisten periaatteiden puolesta.


tietrake.gif (23491 bytes)


Äänestämällä toisiaan vastustavia puolueita vaikutat siten, että poliittiset ristiriidat jatkuvat.
Luonnonlain puolueen lähestymistavoilla toteutuvat kaikkien puolueiden hyvät tavoitteet.

Vain uusi siemen antaa uuden sadon


Valmistunut 4.9.1996
Päivitetty 3.3.2001