Luonnonlain puolueen
eduskuntavaaliohjelma '99

Vedalaista politiikkaa maailmanlaajuisesti


Eurooppa yhdentyy. Maailma globalisoituu. Yhden maan sisällä vaikuttavien paikallispuolueiden aika on ohi. Politiikan suuret haasteet, kuten työttömyys, saastuminen, rikollisuus, pakolaisongelma, ydinvoiman ja geenimuunnellun ruoan riskit sekä euron vakauden säätely ovat kansainvälisiä ongelmia ja niiden käsittelemiseen tarvitaan maailmanlaajuista poliittista voimaa. Luonnonlain puolue r.p. on vastaus tähän tarpeeseen.

Ympäri maailmaa toimivat 70 sisarpuoluettamme edustavat yhdessä miljoonia äänestäjiä. Luonnonlain puolueet toimivat kaikki samoilla periaatteilla ja keskinäisessä yhteistyössä. Tavoitteemme on Kukoistava Suomi, Eurooppa ja maailma heti ensi vuosituhannen alusta.


Maailmankaikkeuden älykkyyttä politiikkaan

Ei ole ratkaisevaa kuka hallitsee, vaan mihin tietoon hallitseminen perustuu. Vanha talouskeskeinen politiikka perustuu osittuneeseen tietoon ja kamppailee siksi jatkuvasti ongelmien kanssa. Nykyinen politiikka keskittyy rahan jakamiseen yhteiskunnan eri osa-alueille ja syyttää ongelmista rahan puutetta. Kuitenkaan rikkaimmatkaan valtiot eivät ole kyenneet ratkaisemaan suuria ongelmia, sillä raha ei ole todellista elämää vaan pelkkä taloudenpidon väline.

Luonnonlain puolue ehdottaa siirtymistä tietoisuuslähtöiseen politiikkaan. Ohjelmamme perustuvat ikivanhaan vedatietoon. VEDA tarkoittaa kokonaisvaltaista tietoa Luonnonlaista, maailmankaikkeuden eli Luonnon älykkyydestä ja sen organisoivasta voimasta, joka hallitsee suvereenisti koko maailmankaikkeutta ja on myös läsnä syvällä tajunnassamme. Vedalainen politiikka perustuu käytännön ohjelmiin, joiden toimivuus on todettu tieteellisesti sadoilla tutkimuksilla. Näin valjastamme Luonnon älykkyyden ihmisten käyttöön tavalla, joka tukee ja edistää sekä yksittäisten ihmisten että ympäröivän luonnon ja koko yhteiskunnan kehitystä.

Ennaltaehkäisy on helpompaa ja edullisempaa

Vallitsevassa poliittisessa käytännössä asioihin puututaan usein vasta sitten, kun ne ovat jo puhjenneet ongelmiksi. Asioiden hoitaminen ongelmien tasolla on kallista, työlästä ja tuloksetonta. Sairauksien hoitoon keskittyvä terveydenhoitojärjestelmämme on tästä hyvänä esimerkkinä. Viidennes valtion menoista kuluu sen ylläpitämiseen. Murto-osalla tästä rahasta voisimme ylläpitää luonnonmukaiseen ennaltaehkäisyyn perustuvaa terveydenhoitojärjestelmää, jolla sairastaminen voidaan vähentää puoleen nykyisestä.

Ongelmat syntyvät luonnonlakien rikkomisesta

Hyvä elämä on elämää sopusoinnussa Luonnonlain kanssa.
Luonnonlain oivaltaminen ja elävöittäminen omassa tajunnassa on avain suurten ja pienten ongelmien ratkaisuun. Elämäntaitoihin tulee kuulua kyky toimia spontaanisti oikein, luonnonlakien mukaisesti, aiheuttamatta ongelmia itselle tai toisille.


LLP:n kymmenen askelta Kukoistavaan Suomeen

1. Vakaa ja kestävä rauha

"Koska sodat alkavat ihmisten mielessä, on rauhan perustukset rakennettava siellä". Tämä UNESCO:n peruskirjan lause voidaan siellä toteuttaa vedalaisten puolustusohjelmien avulla, jotka perustuvat periaatteeseen "voitto ennen sotaa". Ehdotamme Suomen armeijaan perustettavaksi ennaltaehkäisevän joukko-osaston, joka tuottaa sellaisen rauhan ja harmonian kansan kollektiivisessa tietoisuudessa, jossa minkäänlaisia vihollisuuksia ei pääse syntymään. Todellista voittamattomuutta ei saavuteta kyvyllä tuhota, vaan kyvyllä olla sovussa kaikkien kanssa. (Asiasta lisää jäljempänä).

2. Täystyöllisyys ja vakaa, kukoistava talous

Talouden todellinen moottori on ihmisten luovuus, älykkyys, hyvä onni ja keskinäinen luottamus. Jokaisen suomalaisen henkiset voimavarat ovat maamme arvokkain luonnonvara. Tieteellisesti testatuilla vedalaisilla menetelmillä voimme saavuttaa kukoistavan talouden tinkimättä ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnista. Talouden ja koko yhteiskunnan tervehtymisen myötä poistuvat sekä suurtyöttömyys että korkeat verot.

3. Sairauksien puolittaminen vaalikauden aikana

Vaikka sairauksien hoitokulut kasvavat vuosi vuodelta, sairastuvuus ei vähene. Uudet lääkkeet ja uudet hoitomenetelmät tuovat yhä uusia riskejä altistua sivuvaikutuksille. Ehdotamme, että sairauksien hoidosta siirrytään ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Tarjoamme ratkaisuksi vedalaista terveydenhoito-ohjelmaa, joka perustuu monipuoliseen terveyskasvatukseen ja luonnonmukaisiin hoitomenetelmiin. Tutkimusten mukaan tällä ohjelmalla on mahdollista vähentää kansan sairauskuluja yli 50% jo kolmen ensimmäisen vuoden aikana. (Psychosomatic Medicine, 5/1987)  (ks. terveysteesit)

4. Rikollisuuden puolittaminen vaalikauden aikana

Poistamme rikollisuuden perussyyn - yksilön ja yhteiskunnan stressin - ja tyhjennämme näin puolet vankiloista. Vedalaisia vankienkuntoutusohjelmia on toteutettu menestyksekkäästi kymmenissä vankiloissa eri puolilla maailmaa. Nämä ohjelmat ovat osoittaneet tehokkuutensa sekä rikollisuuden ehkäisyssä että rikollisten ja huumausaineiden käyttäjien kuntoutuksessa. (Jay B. Marcus: Crime Vaccine. Claitor's 1996). Sen lisäksi käytössämme on kasvatusohjelmia, joiden toteuttaminen estää spontaanisti vahingollisen toiminnan sekä ennaltaehkäisee rikoksien ja epäoikeudenmukaisuuksien syntymistä.

5. Puuttuvan osa-alueen lisääminen koulutukseen

Nykyinen opetusjärjestelmä keskittyy pelkästään ulkoiseen tietoon unohtaen täysin opiskelijan oman tajunnan.Tarjoamme käyttöönotettavaksi opetusmenetelmiä, jotka käytännön tietojen ja taitojen ohella tuovat esiin mielen täydet voimavarat kuten luovuuden, älykkyyden, oppimiskyvyn ja henkisen tasapainon. Vedatietoon pohjautuvat menetelmät auttavat jokaista opiskelijaa elävöittämään ja oivaltamaan tajuntansa syvyyksissä piilevää tietoa Luonnonlaista ja kehittävät kyvyn ajatella ja toimia spontaanisti oikein, sovussa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Kasvatusohjelmastamme on saatu hyviä tuloksia sadoissa kouluissa.

6. Puhdas ja terveellinen ruoka

Kannatamme ruoan luonnonmukaista viljelyä ja tuotantoa ilman kemikaaleja ja geenimuuntelua. Vedatietoon perustuva maanviljely parantaa kansan terveyttä ja elinvoimaa sekä lisää ympäristömme puhtautta. Kannatamme geeniruoan kieltämistä sekä moratoriota geenimuunneltujen organismien luontoon laskemiselle suurten terveys- ja ympäristöriskien vuoksi. (ks. ruokareformi)


Suuri terveysriski
Nopeasti kasvava geneettisesti muunnellun ruoan määrä
luo vakavan vaaran kansamme terveydelle.
Kutsumme kaikki äänestäjät mukaan kampanjaamme geeniruoan kieltämiseksi.


7. Asuintalojen ja työpaikkojen uudelleenrakentaminen

Ehdotamme, että asuintalojen, työpaikkojen sekä julkisten rakennusten kaavoituksessa, arkkitehtuurissa, talosuunnittelussa ja rakentamisessa käytetään Luonnonlain kanssa sopusoinnussa olevia vedalaisia periaatteita. Näin otetaan huomioon mm. pääilmansuunnat, auringon eri vaikutukset ja luonnon mittasuhteet. Periaatteita käyttämällä saatetaan yksilöllinen elämä sopusointuun kosmisen elämän kanssa, lisätään perheiden terveyttä ja onnellisuutta sekä luodaan ihanteelliset elinolot maan päälle.

8. Saasteeton ja turvallinen ympäristö

Haluamme vähentää saasteita ja luoda puhtaan elinympäristön edistämällä saasteetonta teollisuutta, kuljetusta ja maanviljelystä sekä vaihtoehtoisia energianlähteitä. Ehdotamme myös ohjelmia, jotka tietoisuutta kehittämällä ennaltaehkäisevät luonnonlakien rikkomista ja näin parantavat ympäristömme tilaa. LLP kannattaa ydinvoimasta luopumista ympäristöriskien vuoksi. Tuemme myös saasteettomien kulkuneuvojen nopeaa kehittämistä.

9. Kulttuuri- ja perhearvojen vahvistaminen

Poistamme kulttuuri- ja perhearvojen hajoamisen syyt eli stressin kansan kollektiivisesta tietoisuudesta vedalaisilla ohjelmilla. Samalla onnellisuus, vakaus ja sopusointu lisääntyvät perheissä ja yhteiskunnissa, jolloin periaate "maailma on perheeni" toteutuu. Tietoisuutta kehittämällä luodaan yhteiskuntia, joissa eri kulttuurit pääsevät kukoistamaan ja ovat samanaikaisesti täydellisessä sopusoinnussa muiden kulttuurien kanssa.

10. Ristiriidaton politiikka ja itseohjautuva hallinto

Ehdotamme, että Suomen hallintomalli muutetaan tietoisuuteen ja Luonnonlakiin pohjautuvaksi hallinnoksi. Lisäksi otetaan käyttöön vedalaisia periaatteita ja menetelmiä, joiden avulla maan hallinto ja perustuslaki saa tukea kosmiselta perustuslailta -- Luonnon organisoivalta voimalta. Itseohjautuva hallinto tarkoittaa, että jokainen kansalainen toimii vapaaehtoisesti ja spontaanisti sovussa Luonnonlain kanssa tarvitsematta lakien ja säädösten kontrollia. Yhteisön stressiä vähentävät ohjelmamme puolestaan luovat harmonisen ilmapiirin, jossa kaikki puolueet voivat toimia samassa hallituksessa, eikä mikään osa kansasta jää oppositioon tai päätöksenteon ulkopuolelle.


Maailmanlaajuinen menestys "stressinpesukoneilla"

Ehdotamme, että perustetaan "hallituksen tukiryhmä", valtion ylläpitämä työttömistä koottu ryhmä, joka harjoittaa yhdessä Transsendenttista Meditaatiota ja joogalentotekniikkaa. Tukiryhmän toiminnalla poistetaan yhteistä stressiä ja luodaan harmoniaa Suomen kollektiiviseen tietoisuuteen -- kansan henkiseen ilmapiiriin, joka tosiasiassa ohjaa yhteiskuntamme tapahtumia. Tällaisilla "stressinpesukoneilla" on kyetty alentamaan sosiaalista jännitystä ja rikollisuutta, ratkaisemaan sotilaallisia konflikteja ja edistämään monia myönteisiä kehityssuuntia yhteiskunnassa. Yli 40 tutkimusta on vahvistanut tämän lähestymistavan toimivuuden, esim:

bluesq.gif (59 bytes) Lähi-idässä kansainvälinen rauhanprojekti edisti merkittävästi Libanonin sodan ratkaisua (Journal of Conflict Resolution, 32(4): 776-812, 1988 ja 34(2): 756-768, 1990).

bluesq.gif (59 bytes) Mosambikissa pitkän sisällissodan jälkeen maassa saatiin aikaan rauha ja yhteiskunta alkoi kehittyä nopeasti (Armeijan ylipäällikön, kenraali Tobias Dain raportti 1993).

bluesq.gif (59 bytes) Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa järjestetty demonstraatioprojekti vähensi rikollisuutta 20% (Riippumattoman projektin arviointilautakunnan raportti).

bluesq.gif (59 bytes) Britanniassa Merseysiden alueella toimiva ryhmä vähensi rikollisuutta 60% verrattuna viiden vuoden kansalliseen trendiin (Psychology, Crime and Law, 3(2): 165-174, 1996).

Aiheesta perusteellisempi selvitys artikkelissa "Tietoisuuden kenttäluonne".


Tutkimustuloksia LLP:n opetusmenetelmistä

bluesq.gif (59 bytes) laajentunut käsitysykyky ja parantunut keskittymiskyky
bluesq.gif (59 bytes) lisääntynyt luovuus
bluesq.gif (59 bytes) parantunut älyllinen suuntautuneisuus
bluesq.gif (59 bytes) lisääntynyt kiinnostus opiskeluun
bluesq.gif (59 bytes) parantuneet opiskelutulokset
bluesq.gif (59 bytes) parantunut muisti ja vastaanottokyvyn tehokkuus
bluesq.gif (59 bytes) parantunut yhdistävä ja kokonaisvaltainen ajattelu
bluesq.gif (59 bytes) älykkyyden kehittyminen -- lisääntynyt älykkyysosamäärä
bluesq.gif (59 bytes) aivotoimintojen tahdistuminen, minkä on todettu olevan yhteydessä terveeseen, hyvin kehittyneeseen fysiologiseen ja psykologiseen toimintaan

(Scientific Research on Maharishi's Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme, Collected Papers, volumes 1-6)


Politiikan uudet periaatteet

bluesq.gif (59 bytes) Sopusointu luonnonlakien kanssa on terveyden, vaurauden ja hyvinvoinnin lähde.
bluesq.gif (59 bytes) Luonnon järjestystä luovat periaatteet vaikuttavat meissä jokaisessa.
bluesq.gif (59 bytes) Vain Luonnon älykkyys voi korjata ihmisälyllä tehdyt poliittisen päätöksenteon virheet.
bluesq.gif (59 bytes) Kansan henkiset voimavarat ovat Suomen arvokkain pääoma.
bluesq.gif (59 bytes) Kaikki ongelmat ja vastaavasti myös kaikki oivallukset ja ratkaisut syntyvät ihmisten tajunnassa.
bluesq.gif (59 bytes) Tarvitsemme vähemmän lakeja ja valvontaa -- enemmän sisäistä viisautta.
bluesq.gif (59 bytes) Ongelmat on hoidettava syiden eikä oireiden tasolla.
bluesq.gif (59 bytes) Ennaltaehkäisy on aina helpompaa ja edullisempaa.
(right2.gif (954 bytes) lisää uusia periaatteita)

Ongelmat ratkaistavissa vain 1%:lla valtion budjetista

Kukoistava Suomi saavutetaan sijoittamalla vuosittain vain 1% valtion budjetista vedalaiseen, tietoisuuteen pohjautuvaan politiikkaan. Muut puolueet voivat jatkaa ongelmien kanssa painimista sijoittamalla nykyisen 100% sijasta 99 %:ia valtion budjetista vanhaan, ongelma- ja talouskeskeiseen politiikkaan.


bluesq.gif (59 bytes) Laajempi esitys ajatuksistamme: Luonnonlain puolueen ohjelma '96


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 24.10.1998
Päivitetty 02.03.1999