Euroopan parlamentin vaalit, kesäkuu 1999


Luonnonlaki yhdistää

Aidosti yhdentyneen Euroopan luominen,
ensimmäinen askel kohti yhdentynyttä maailmaa

bluesep.gif (1434 bytes)

Euroopan Unionin jäsenmaiden
Luonnonlain puolueiden Eurooppa-ohjelma


Luonnonlain puolue tarjoaa ainutlaatuisia ja käytännöllisiä ohjelmia, joilla luodaan yhdentynyt, ongelmaton Eurooppa, jossa jokaisen kansakunnan, jokaisen alueen ja jokaisen yksilön tarpeet ja intressit saavat täyttymyksensä.

Luonnonlain puolue kehoittaa kaikkia Euroopan Unionin äänestäjiä käyttämään äänensä viisaasti ja tukemaan Luonnonlakia kesäkuun 1999 EU-vaaleissa. Ääni Luonnonlaille on ääni, joka auttaa luomaan aidosti yhdentyneen Euroopan, ensimmäisenä askeleena kohti yhdentynyttä, ongelmatonta maailmanperhettä.


1. Yhtenäisyys ja itsenäisyys:
Aidosti itsenäisten kansakuntien Euroopan Unioni

Luonnonlain puolue tarjoaa luotettavan ja tieteellisen ohjelman, joka toteuttaa Euroopan Unionin perustamisen päätavoitteen – todellisen ja kestävän yhtenäisyyden, rauhan ja vaurauden luomisen. Luonnonlain puolue asettaa kuitenkin ensi sijalle periaatteen, että jäsenmaiden ei pidä uhrata itsenäisyyttään Euroopan Unionin tähden. Yhtenäisyyttä ja harmoniaa ei voi saavuttaa riippuvuuden tilassa. Ainoastaan vahvat, eheät ja itsenäiset kansakunnat voivat vaikuttaa Euroopan Unionissa niin, että tällä on todellista merkitystä ja arvoa jäsenmailleen.

Luonnonlain puolue korostaa, että unionia ei voi saavuttaa poliittisin keinoin, kuten EU:n lähihistoria on osoittanut. Yhtenäisyyttä ei voi saavuttaa lainsäädännöllä; myöskään sitä ei voi estää lainsäädännöllä. Ainoastaan Luonnonlaki voi luoda itsenäisten kansakuntien yhdentyneen Euroopan, aivan kuten Luonnonlaki tukee elimistön jokaista solua ja elintä, ylläpitäen samalla koko kehon eheyttä. Ainoastaan Luonnonlain voittamaton kehityksellinen voima voi edistää jokaisen valtion pyrkimyksiä, toiveita ja tarpeita, tukien samalla Unionin yhteisiä etuja kokonaisuutena.

Kaikkien ongelmien, sairauksien ja kärsimysten perussyy on luonnonlakien rikkominen. Kun miljardit ihmiset rikkovat lukemattomia luonnonlakeja päivittäin, seuraa tästä vääjäämättä stressin, konfliktien ja epäonnistumisten kasaantuminen yhteiskunnassa. Luonnonlain puolueen ohjelmat hyödyntävät täyttä tieteellistä tietoa Luonnonlaista, joka on tänään saatavilla ja pystyy tuomaan kaikki elämänarvot täyteen sopusointuun Luonnonlain kanssa.

Luonnonlain puolueen perusohjelma stressin poistamiseksi Euroopan kollektiivisesta tietoisuudesta ja elämän saattamiseksi yhteyteen Luonnonlain kanssa, on tietoisuuden vedalainen teknologia, jonka Maharishi Mahesh Yogi on tuonut päivänvaloon. Tämän teknologian, johon sisältyy Transsendenttinen Meditaatio ja joogalentotekniikka, on pitävästi osoitettu 42 tieteellisessä tutkimuksessa viimeisten 25 vuoden aikana vähentävän dramaattisesti negatiivisia trendejä, kuten rikollisuutta, sairauksia ja talousongelmia, ja elävöittävän positiivisia trendejä, koherenssia, eheyttä ja vakautta yhteiskunnassa. Nämä julkaistut tutkimukset osoittavat selvästi, että 7000 hengen ryhmä, harjoittamalla yhdessä tätä ohjelmaa kahdesti päivässä, tuottaa positiivisen muutoksen koko maanosan elämään. (ks. artikkeli "Tietoisuuden kenttäluonne" sekä Suomen LLP:n  terveysreformi)

Siksi Luonnonlain puolue perustaa välittömästi tällaisen koherenssia luovan 7000 hengen ryhmän Eurooppaan ja pienemmät ryhmät kuhunkin EU-maahan. Kansojen välinen yhtenäisyys syntyy automaattisesti koko maanosaan Luonnonlain yhdentävän vaikutuksen ansiosta, kun samalla jokaisen kansakunnan itsenäisyys säilyy ja vahvistuu.

Luonnonlain puolueen tieteellisesti perustellut ohjelmat kohottavat Euroopan hallinnon Luonnon hallinnon tasolle, joka täyttää sekä kokonaisuuden että jokaisen osan tarpeet ilman eturistiriitoja. EU:n jäsenmaiden päätöksiä tukee puolueen koherenssia luova ohjelma. Aidosti yhtenäisen ja positiivisen Euroopan kollektiivisen tietoisuuden vallitessa jokaisen jäsenmaan valinnat ovat sekä sen omien että kaikkien muiden jäsenmaiden etujen mukaisia.

(ks. myös Politiikan uudet periaatteet)


2. Subsidiariteetin sijaan suvereniteetti:
Itsenäisyysperiaatteen pitäisi ohittaa lähipäätösperiaate

Luonnonlain puolueen mielestä lähipäätösperiaate EU:ssa pitäisi korvata periaatteella, joka asettaa etusijalle jokaisen jäsenmaan itsenäisyyden, riippumattomuuden ja omavaraisuuden. Harmoninen ja hyvin toimiva Euroopan Unioni voi olla elävää todellisuutta vain, jos yhtäkään sen itsenäisistä jäsenmaista ei koskaan pakoteta hyväksymään Unionin sopimusta tai direktiiviä, ja jos jokainen päätös, joka voidaan tehdä kansallisella tasolla, tehdään kansallisella tasolla.

Kaikkien sopimusten suhteen jokaisella maalla tulisi olla vapaus jäädä ulkopuolelle, tai liittyä mukaan myöhemmin (kuten esimerkiksi on jo tapahtunut rahaliiton ja Schengenin sopimuksen kanssa). Euroopan Unionin ei pitäisi pakottaa yhtäkään maata hyväksymään politiikkaa, josta se ei pidä. On myös tarpeellista kehittää tyydyttävä mekanismi, jonka turvin jäsenmaat voivat muokata osallistumistaan sopimukseen, johon ovat jo liittyneet, siltä varalta, että sopimusehdot eivät ole enää tälle maalle hyväksyttäviä.


3. Euroopan rahaliitto:
Vakaa perusta Euroopan rahaliitolle

Jo useiden vuosien ajan Luonnonlain puolue on korostanut, että väärissä olosuhteissa Euroopan rahaliitto voi aiheuttaa tuhoisia seuraamuksia sekä kaikkien jäsenmaiden että koko EU:n taloudelle. On hyvin vaarallista solmia rahaliitto, kun EU ei selvästikään ole valmis siihen, ja se voi helposti vaarantaa koko EU:n tulevaisuuden.

Tämä ei ole pelkästään talouskysymys, mutta myös kysymys itsenäisyydestä, sillä euro heikentää nopeasti jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta. Epäkoherentin Euroopan kollektiivisen tietoisuuden vallitessa se voi helposti luoda vakavia jännitteitä Euroopassa, kun edut ja haitat käyvät jäsenmaille ilmeisiksi, ja kun vahinkoa kärsineiden alueiden ihmiset tajuavat, että kyseessä on taloudellinen järjestely, josta ei ole helppoa ulospääsyä.

Rahaliitolla on kuitenkin myös etunsa siinä, että se luo vakautta sisäiseen ja kansainväliseen kaupankäyntiin, estää vahingollisen spekuloinnin kansallisilla valuutoilla sekä estää yhtä valtiota hankkimasta epäreilua kaupallista etua manipuloimalla valuuttansa arvoa.

Siksi Luonnonlain puolueen mielestä rahaliiton tärkein kysymys on kaksijakoinen: luoda olosuhteet, joissa se voi toimia tehokkaasti, sekä suojata kunkin jäsenmaan itsemääräämisoikeutta.

Ollakseen toimiva rahaliiton täytyy perustua kunkin jäsenmaan talouden aitoon vakauteen. Talouden vakautta ei kuitenkaan voi tuottaa keinotekoisesti, kuten kunkin EU-maan viime vuosikymmenien levoton taloushistoria osoittaa. Talouden vakaus ja dynaamisuus voidaan luoda ainoastaan vahvistamalla talouden todellista perustaa, mikä tarkoittaa väestön luovan potentiaalin vapauttamista, sekä koherenssin, eheyden ja dynaamisuuden luomista kollektiivisessa tietoisuudessa.

Nyt kun rahaliittoa ollaan toteuttamassa yhdentoista jäsenmaan kesken alkaen tammikuusta 1999, on erittäin kiireellistä käyttää parhaita keinoja luomaan vakautta uudelle valuutalle, eurolle. Koska kollektiivisen tietoisuuden koherenssi on koko Euroopan taloudellisen vakauden perusta, suosittaa Luonnonlain puolue voimakkaasti koherenssia luovan ryhmän välitöntä perustamista Eurooppaan. Ainoastaan vakaa kollektiivinen tietoisuus, ja sen kautta vakaa talous, antaa uudelle valuutalle, eurolle, mahdollisuuden kehittyä vakaaksi valuutaksi.

Tällä perusteella Luonnonlain puolue uskoo, että nykyiset, yksinomaan taloudelliset kriteerit rahaliitolle ovat varsin riittämättömät ja ehdottaa ylimääräistä vakauskriteeriä: EU:n kollektiivisen tietoisuuden vakautta. Tätä sovellettaisiin sekä jo liittyneisiin maihin, että myös niihin, jotka saattavat liittyä tulevaisuudessa.

Luonnonlain puolue suosittelee myös, että yhdentoista euromaan keskuspankit säilytetään, ja että Euroopan keskuspankki tekee päätöksensä yhdessä niiden kanssa.

Luonnonlain puolueen politiikka on, että EU:n jäsenmaiden tulisi vastaisuudessakin olla vapaita päättämään rahaliittoon liittymisestä ja sen ajankohdasta.

Luonnonlain ohjelmien toteuttaminen ei ainoastaan luo vakaata perustaa rahaliitolle, mutta myös perustan täystyöllisyydelle, kuten tieteelliset tutkimukset vahvistavat.


4. Luonnonmukainen maatalous:
Terve ja ravitseva maatalous viljelijän, kuluttajan ja ympäristön hyväksi

EU:n maatalouspolitiikka on selvästi pahentanut perinteisestä maataloudesta teolliseen, kemikaaleista riippuvaiseen maatalouteen siirtymiseen liittyviä haittavaikutuksia. EU:n maatalouspolitiikan asettamat, usein keinotekoiset rajoitukset johtavat suurempaan kemikaalien käyttöön, ylituotantoon ja tuhlaukseen, sekä viljalajikkeiden perinteisen monimuotoisuuden häviämiseen.

Luonnonlain puolue toteuttaa kiireellisen ja täyden EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen tämän epätasapainon korjaamiseksi, kestävien tuotantotapojen edistämiseksi, maanviljelijöitä rasittavan byrokratian minimoimiseksi, sekä luonnonmukaisen maatalouden edistämiseksi täydessä sopusoinnussa Luonnonlain kanssa, samalla palauttaen viljelijöiden vastuuntunnon, omavaraisuuden ja arvostuksen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Luonnonlain puolueen politiikkana on EU:n maataloustuen alasajo seitsemän vuoden kuluessa, samalla kun toteutetaan uusi lähestymistapa, joka edistää Euroopan maatalouden siirtymistä luonnollisiin, kestäviin tuotantotapoihin, erityisesti luomutuotantoon. Tämän helpottamiseksi tuet poistetaan ensin tavanomaiselta maataloudelta ja osa varoista siirretään tutkimusprojekteihin, joissa kehitetään luonnollista, kestävää maataloutta ja sen tuottavuutta. Säännöllisillä tarkastuksilla seurataan tämän tärkeän siirtymävaiheen edistymistä kohti eurooppalaista maataloutta, joka tuottaa luonnollista, terveellistä ruokaa kaikille.

Maataloustuen alasajossa kiinnitetään huomiota erityisalueisiin, jotta nämä saavat välttämättömän tuen joko EU-tasolla tai kansallisella tasolla.

Tärkeä osa siirtymää on käyttää osa säästöistä erityiseen koulutukseen viljelijöille ja suurelle yleisölle. Viljelijät tutustutetaan vähitellen vedalaiseen eli Luonnonlakiin perustuvaan viljelyyn, jolla tuodaan maatalouden jokainen osa-alue sopusointuun Luonnonlain ravitsevan voiman kanssa. Luonnonlain puolueen koulutusohjelmat palauttavat viljelijöiden kunnioituksen yleisön silmissä ja nostavat jokaisen tietoisuutta luonnonmukaisen ruoan tärkeydestä terveyden ja ympäristön kannalta. Tähän sisältyy kaikkien havahduttaminen siihen tosiasiaan, että tuore ja paikallisesti kasvatettu ruoka (jota ei ole kuljetettu pitkiä matkoja), on suureksi hyödyksi kuluttajien terveydelle ja tärkeä tapa suojella ympäristöä.

Tällainen tuleva korkealuokkainen maataloustuotanto täytyy välttämättä suojata Euroopan ulkopuolisten, heikkolaatuisten tuotteiden tuontia vastaan.

Luonnonlain puolue kieltää EU:n laajuisesti kaikki geneettisesti muunnellut maataloustuotteet, mukaanlukien kenttäkokeet, kaupallisen tuotannon sekä tuonnin, koska geenimuuntelulla on vakavia, tieteellisesti perusteltuja riskejä ihmisten terveydelle, biodiversiteetille ja ympäristölle.

Maataloustuen vähentyessä osa varoista siirretään myös maaseudun kokonaisvaltaisiin kehittämisohjelmiin, jotka vahvistavat EU:n maaseutualueiden taloudellista ja sosiaalista elinvoimaa, sekä palauttavat ja suojelevat luonnonympäristöä.

(ks. myös Suomen LLP:n ruokareformi)


5. Rakennerahastot:
Kehityksen ja omavaraisuuden edistäminen kaikilla EU:n alueilla

Luonnonlain puolue toteuttaa täysin tuoreen lähestymistavan EU:n rakennerahastojen kautta kanavoitavalle tuelle. EU:n heikompien alueiden auttamisen ideaali täytyy tietenkin periaatteena säilyttää. Luonnonlain puolueen mielestä rahallinen tuki pitäisi kuitenkin aina liittää Luonnonlain ohjelmien toteuttamiseen, joilla ongelmat ratkaistaan pitkällä tähtäimellä.

Luonnonlain ohjelmat sisältävät projekteja, joilla lisätään koherenssia ja positiivisuutta alueen kollektiivisessa tietoisuudessa, koska tämä on talouskasvun perusedellytys, jota ei ole huomioitu missään nykyisissä talous- tai itsensäkehittämisohjelmissa. Tämä lähestymistapa tuo alueelle omavaraisuutta ja estää toistuvat notkahdukset takaisin samoihin ongelmiin. Lisäksi perustetaan erityisryhmiä, jotka ovat perehtyneet Luonnonlain puolueen ohjelmiin eri osa-alueilla – kouluksessa, ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa, yritysjohtamisessa jne. – auttamaan koulutus- ja muiden ohjelmien toteuttamisessa, joilla poistetaan erityisongelmia ja edistetään kehitystä.

Tässä yhteydessä Luonnonlain puolueen kanta on, että apu pitäisi mieluiten antaa korottomina lainoina tai poikkeustapauksissa tukena. Tarkoituksena on tehdä avun vastaanottajasta omavarainen kohtuullisen ajan kuluessa. Luonnonlain puolueen politiikkana ei ole myöntää tukia pysyvästi, vaan ainoastaan siksi rajoitetuksi ajaksi, mikä on välttämätöntä alueen tai valtion kohottamiseksi omavaraisuuden ja kestävän kasvun tasolle.


6. EU:n budjetti:
EU:n budjettikriisin ratkaiseminen vähentämällä kuluja kahdella kolmanneksella

Luonnonlain ohjelmien toteuttaminen EU:ssa tuottaa valtavat säästöt, mikä johtaa EU:n budjetin dramaattiseen kutistumiseen kahdella kolmanneksella seitsemän vuoden aikana. Nämä säästöt tulevat pääasiassa maataloustuen alasajosta, rakennerahastojen uudelleenjärjestelystä sekä hallinnon yksinkertaistumisesta.

Lisäsäästöjä saavutetaan kaikkialla, missä Luonnonlain puolueen ohjelmia sovelletaan kansallisella tasolla; nämä johtavat huomattavaan rikollisuuden, sairastavuuden, talousvaikeuksien ja muiden ongelmien vähentymiseen. Saavutettavat säästöt ovat ainakin 1,5 biljoonaa euroa vuodessa, ja ne auttavat saavuttamaan Luonnonlain puolueen tavoitteen poistaa arvonlisävero sekä leikata kokonaisveroastetta dramaattisesti kaikissa jäsenmaissa.

Luonnonlain ohjelmien toteuttaminen aiheuttaa tietenkin kustannuksia, mutta nämä voidaan kattaa helposti kunkin erityisalueen jo olemassaolevalla rahoituksella. Esimerkiksi koherenssia luovien 7000 hengen ryhmien perustaminen ja ylläpito Euroopassa ja muissa maanosissa (ks. kohta 8) voidaan rahoittaa olemassaolevista kehitysapumäärärahoista, ja ne tulevat olemaan kaikkein perustavin apu kestävän kehityksen ja rauhan edistämiseksi maailmassa.

Luonnonlain ohjelmien tuottamat suuret säästöt yhdessä puolueen alhaista veroastetta suosivan politiikan kanssa auttavat myös ratkaisemaan nykyisen kiistan EU-maiden verotuksen harmonisoinnista.

(ks. myös Suomen säästötaulukko)


7. Yhteinen ulkopolitiikka:
Vakauden, kehityksen, yhtenäisyyden ja rauhan edistäminen maailmassa

EU:n ulkopolitiikan suhteen Luonnonlain puolue suosittaa, että Euroopan Unioni kohtelisi kaikkia muita maita samalla tavoin kuin omia jäsenmaitaan – tukien harmoniaa, kehitystä ja yhtenäisyyttä itsenäisten kansakuntien maailmanperheessä.

Aivan kuten koherenssia luova ohjelma (kohdassa 1) tarjoaa avaimen EU:n eheyttämiseksi ylläpitäen samalla jäsenmaiden itsenäisyyttä, se myös luo pohjan EU:n ja muun maailman väliselle harmoniselle suhteelle luomalla yhdentävän vaikutuksen koko maailman tietoisuudessa.

Käyttämällä toimivaksi todettuja ohjelmia, jotka ovat aidosti ravitsevia ja elämää tukevia, ulkopolitiikka ja kehitysapu edistävät vain kehitystä ja omavaraisuutta, eivätkä koskaan lisää pitkäaikaista velkaa ja riippuvuutta toisista valtioista. Tästä syystä kehitysapu liitetään aina koulutusohjelmiin, jotka kehittävät luovia voimavaroja sekä tarjoavat välttämätöntä harjoitusta ja taitoja.

Luonnonlain puolue kannattaa myös aseidenviennin täydellistä kieltämistä, periaatteella "mitä kylvät, sitä niität" (elantonsa ansaitseminen myymällä tuhon välineitä maailmalle tuo saman vaikutuksen väistämättä takaisin kotimaahan, johtaen lisääntyneeseen rikollisuuteen ja konflikteihin).


8. Yhteinen puolustuspolitiikka:
Vaaran välttäminen ennen kuin se on syntynyt – ylläpitämällä koherenssia luovaa ryhmää Euroopassa ja joka maanosassa

Turvallisuutta ja voittamatonta puolustusta ei voi koskaan luoda kasaamalla aseita, vaan ainoastaan luomalla kestävä ja vakaa maailmanrauha. Todellinen turvallisuus Euroopalle, sekä sisäinen että ulkoinen, syntyy vain varmistamalla aito ystävyyssuhde kaikkien muiden kansakuntien kanssa, eikä uhkaamalla suuremmalla ja paremmin aseistetulla armeijalla.

Näin ollen Luonnonlain puolue tukee EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa, mutta ei yhteisten asevoimien ylläpitoa. Ennaltaehkäisevän puolustuspolitiikkansa nimissä Luonnonlain puolue ehdottaa, että EU ylläpitää koherenssia luovaa 7000 hengen ryhmää, joka koostuu Maharishin Transsendenttisen Meditaation ja joogalennon asiantuntijoista, sekä Euroopassa että muissa maanosissa. Näitä ohjelmia koskeva laaja tieteellinen tutkimusaineisto osoittaa, että tämä lisää eheyttä, vakautta ja harmoniaa maailman tietoisuudessa siinä määrin, että paikallisia tai kansainvälisiä konflikteja ei yksinkertaisesti synny.

Tällaisessa tilanteessa ei ole mitään tarvetta eurooppalaiselle sotilaalliselle iskuryhmälle, ei EU:n sisällä, ei EU:n ja muiden maiden välillä, eikä missään päin maailmaa. EU:n ylläpitämät koherenssia luovat ryhmät kaikissa maanosissa ovat ne todelliset rauhanturvajoukot, jotka varmistavat Euroopan ja koko maailman koskemattomuuden ja harmonian.

Tämä on ainoa järkevä perusta yhteiselle puolustuspolitiikalle. Luonnonlain puolueen ainutlaatuinen maailmanrauhan turvaava ohjelma lopettaa tarpeettomana nykyisen kiistelyn EU:n sotilaallisen yhteistyön muodoista, mukaanlukien Nato-jäsenyys, WEU-jäsenyys ja ns. rauhankumppanuus.


9. Itseohjautuva hallinto:
Euroopan tehokkaampi hallinto ja EU-byrokratian vähentäminen

Luonnonlain hallituksen teema voidaan summata sanoilla "itseohjautuva hallinto". Luonnon hallinto toimii täydellisen tehokkaasti noudattaen fysiikassa tunnettua "vähimmän toiminnan periaatetta". Luonnon älykkyys laskee automaattisesti kaikelle toiminnalle vähimmän ponnistuksen tien. Tämä täydellisen taloudellinen periaate ohjaa tehokkaasti ja hiljaisesti koko maailmankaikkeuden hallintoa.

Luonnonlain puolue soveltaa tätä periaatetta kaikkien alojen hallinnon suunnitteluun. Tehokas hallitus on virtaviivaistettu hallitus; se kuluttaa veronmaksajien rahoja niin vähän kuin mahdollista suorittaessaan tehtävänsä hiljaa ja tehokkaasti. Missään tätä periaatetta ei tarvita niin paljon kuin Euroopan Unionissa. Kaikkien jäsenmaiden arvokkaita resursseja tuhlataan EU:n ylimitoitetun, liian mutkikkaan ja tehottoman byrokratiakoneiston ylläpitämiseen.

Liian byrokraattinen hallintojärjestelmä ei ole ainoastaan kallis; se on myös vähemmän kykenevä täyttämään tarkoituksensa, ihmisten palvelemisen, kuin kevyempi hallinto. Järjestelmän sisällä on niin paljon hitautta sen hallinnoidessa itseään, että vain vähän energiaa jää jäljelle sen ulkoisiin toimintoihin. Luonnonlain puolue tekee kaiken tarvittavan, jotta EU:n hallinnosta tulee tehokas ja toimiva eurooppalaisten palvelija.

Luonnonlain puolueella on erityisen hyvät mahdollisuudet saavuttaa tämä tavoite, sillä sen tieteellisesti perustellut ohjelmat vähentävät ja aikanaan poistavat sellaiset ongelmat, jotka nyt vaativat niin paljon EU-hallinnon aikaa ja huomiota – esimerkiksi talousvaikeudet, maatalousongelmat, laki ja järjestys, maahanmuutto jne.


10. EU:n laajentuminen:
Luonnonlain ohjelmat tarjoavat ainoan toimivan perustan EU:n laajentumiselle

Uusien jäsenmaiden hyväksymiselle täytyy asettaa kaksi ehtoa. 1) Euroopan Unioni itse on harmoninen, vauras ja eheä; sekä 2) uusi jäsenmaa on noussut riittävälle tasolle koherentin, eheän kansallisen tietoisuuden ja Luonnonlain täyden tuen myötä. Vahva, harmoninen kokonaisuus ei voi syntyä yhdistämällä epäkoherentteja osia.

Näin ollen Luonnonlain puolue ehdottaa, että Luonnonlain ohjelmat toteutetaan paitsi jäsenmaissa, niin myös kaikissa hakijamaissa. Nämä tieteellisesti testatut ohjelmat elävöittävät Luonnonlain tuen kaikissa maissa, tuoden taloudellista kasvua ja vakautta, vahvistaen kansallista eheyttä, vähentäen rikollisuutta, parantaen terveyttä, koulutusoloja sekä kansallista turvallisuutta. Ne tukevat kansallista itsemääräämisoikeutta ja omavaraisuutta ja samalla harmonisia suhteita kansakuntien välillä. Ainoastaan kehittämällä näitä ominaisuuksia voivat uudet maat liittyä Euroopan Unioniin ilman sitä vaaraa, että nykyisten jäsenmaiden eheys ja taloudellinen vakaus heikentyvät.

Tämän lähestymistavan mahdollistamiseksi kehitetään erityinen elämänlaatuindeksi, jolla arvioidaan sekä EU:n että hakijamaiden kehitystä. Indeksiin sisällytetään laaja valikoima mittareita, kuten rikollisuus, sairastavuus, saastuminen, taloudellinen vakaus ja kasvu, hallinnon yksinkertaisuus, veroasteen alentuminen, maatalouden luonnonmukaisuus sekä kulttuurisen eheyden kasvu ja elinympäristön paraneminen.

Eurooppa on kulttuurien, kielten, rotujen ja arvojen kaunis mosaiikki. Jos jokaisen maan kansallinen tietoisuus saatetaan yhteyteen Luonnonlain kanssa, käyttäen Luonnonlain puolueen ohjelmia, silloin yhdentyminen etenee luonnollisesti ja ilman kamppailua, sekä säilyttäen jäsenmaiden täyden itsemääräämisoikeuden.


11. EU:n rakennusten suunnittelu:
Kaikki EU:n toimitilat suunnitellaan sopusoinnussa Luonnonlain kanssa

Luonnonlain puolue huolehtii, että kaikki EU:n käyttämät rakennukset, mukaanlukien Euroopan Parlamentin ja Euroopan Komission toimitilat, rakennetaan täysin Luonnonlain mukaisesti ja näin tarjotaan terve ja maksimaalisesti toimintaa tukeva ympäristö Euroopan hallintoelimille.


12. Demokratia EU:ssa:
Luonnonlain puolue vaatii epädemokraattisten äänestysjärjestelmien lopettamista

EU-maiden Luonnonlain puolueet toimivat yhdessä lopettaakseen nykyiset rajoittavat ja epädemokraattiset äänestysjärjestelmät, joita on käytössä joissakin EU-maissa. Erityisesti Luonnonlain puolue toivoo käyttöön otettavaksi absoluuttiseen suhteutettuun edustukseen perustuvia äänestysjärjestelmiä, jotta yhteiskunnan jokainen poliittinen ryhmä saa äänensä kuuluviin hallituksessa.

Samalla Luonnonlain puolue toivoo lopetettavaksi joidenkin maiden rajoittavat käytännöt, jotka estävät uusia puolueita osallistumasta vaaleihin (esimerkiksi erittäin suurten kannattajamäärien vaatiminen Italiassa, Saksassa, Tanskassa ja Itävallassa). Joitakin perusvaatimuksia tulee olla, mutta aidon demokratian varmistamiseksi näiden tulisi olla minimaalisia joka maassa. Näin rohkaistaan uusien ideoiden ja uusien ratkaisujen tuomista poliittiseen prosessiin, sen sijaan että tuettaisiin menneisyyden vanhoja, epäonnistuneita lähestymistapoja. Luonnonlain hallinto tyydyttää kaikkien kansalaisten tarpeet, eikä ainoastaan enemmistön.


13. Sosiaaliartikla:
EU:n sosiaaliartiklan toteuttaminen toimivien talousohjelmien avulla

Luonnonlain puolueen talous- ja sosiaaliohjelmat tarjoavat paremmat olosuhteet kuin EU:n sosiaaliartikla. Luonnonlain puolueen ohjelmat täyttävät sosiaaliartiklan tarvoitteet automaattisesti tarjoamalla työvoimalle hyvän elämänlaadun, hyvän terveyden, mahdollisuuden kehittää täysiä kykyjään, sekä suotuisat ja sydämelliset olosuhteet työpaikoilla. Luonnonlain puolueen ohjelmat tuottavat terveen talouden, jossa kovan työn periaate on korvattu luonnon vähimmän toiminnan periaatteella. Vähimmän toiminnan periaate, joka vaikuttaa kaikkialla luonnossa, takaa suurimman hyödyn vähimmällä panostuksella.


14. EU:n tulevien ongelmien ratkaiseminen:
Ainoastaan Luonnonlain ohjelmat voivat tehokkaasti puuttua
Euroopan yhdentymisestä aiheutuviin uusiin ongelmiin

EU:n olemassaolo on itsessään tuottanut uusia lainsäädännöllisiä ongelmia. Esimerkiksi rajatarkastusten poistaminen on luonut uusia rajat ylittävän rikollisuuden muotoja, joihin olemassaoleva poliisi- ja oikeuslaitos ei ole varautunut. Muita vaikeuksia seuraa, kun EU:n sääntöjä sovelletaan jäsenmaiden laajasti vaihtelevissa oloissa, johtaen epätasa-arvoon jäsenmaiden kesken.

Luonnonlain puolueen ohjelmat sopivat ideaalisti tämän tilanteen hoitamiseen, koska ne eivät perustu minkään yhden maan lainsäädännölliseen historiaan, vaan universaaleihin tieteellisiin periaatteisiin, jotka ovat käyttökelpoisia kaikkialla. Tieteellinen tutkimus osoittaa myös, että Luonnonlain puolueen käytännön ohjelmat ovat hyvin varustettuja ratkaisemaan uudet Euroopan tason ongelmat.

Esimerkiksi Luonnonlain puolueen strategiat rikosten ehkäisyyn ja rikollisten kuntoutukseen ovat yhtä hyvin sovellettavissa uuteen ylikansalliseen rikollisuuteen kuin "tavanomaisempiinkin" rikollisuuden muotoihin. Vastaavasti Luonnonlain puolueen ympäristöohjelmat, jotka tukevat nopeaa siirtymistä kohti saasteetonta ja kestävää energiantuotantoa, liikennettä, teollisuutta ja maataloutta, auttavat myös ratkaisemaan uudet, vakavat koko Eurooppaa koskevat ympäristöongelmat.

7000 hengen ryhmät joka maanosassa auttavat myös ratkaisemaan lopullisesti EU:ssa koetut maahanmuuton ja pakolaisuuden vakavat ongelmat. Luonnonlain puolue on itse asiassa ainoa puolue, jolla on realistinen ratkaisu tähän ongelmaan, ei sulkemalla rajoja ihmisiltä, vaan tekemällä muuttoliike tarpeettomaksi. Ainoa tapa hallita ihmisten kasvavaa muuttoa idästä länteen ja etelästä pohjoiseen on parantaa elämänlaatua maissa, joista he tulevat. Luonnonlain ohjelmat toteuttavat tämän helposti ja ylläpitävät korkeaa tyytyväisyyttä ja eheyttä koko maailmassa, ratkaisten näin pakolaisuus- ja muuttoliikeongelmat kaikkialla.


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 04.05.1999
Päivitetty 04.05.1999