Luonnonlain puolueen terveysteesit
Sairastavuuden puolittaminen vaalikauden aikana

Terveydenhuollon kustannuskriisiä ei voida ratkaista säästämällä ja tehostamalla toimintatapoja, kuten tähän asti on tehty. Leikkaukset ovat jo johtaneet palvelutason laskuun ja terveydenhuollon henkilöstön kasvavaan työuupumukseen. Seuraava askel nykysuuntauksella olisi hoitojen priorisointi niitä "todella tarvitseville".

Kustannuskriisin taustalla on nykylääketieteen heikkous ennaltaehkäisyn alueella,  hoitojen ja lääkkeiden kalleus sekä niiden aiheuttamat haitalliset sivuvaikutukset. Monet suomalaiset ovat jo havahtuneet nykylääketieteen ongelmiin ja oma-aloitteisesti hakeutuneet "vaihtoehtoisten" hoitojen pariin.

Terveydenhuollon kriisin ratkaisemiseksi on välttämätöntä (1) siirtää painopiste sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn ja (2) arvioida tarjolla olevat vaihtoehdot ja rajata sairausvakuutuksen piiriin ne hoidot ja lääkkeet, jotka tutkimusten mukaan ovat sekä tehokkaita että kustannustehokkaita.

 

*

Nykylääketieteen ongelmat

Nykylääketiede on kykenemätön ehkäisemään valtaosaa sairauksista. Usein sen toimenpiteet kohdistuvat sairauden alkusyyn sijasta vain oireisiin ja pitkälle edenneisiin vaurioihin. Huolimatta suuresta ja jatkuvasti kasvavasta panostuksesta lääketieteen tutkimukseen ja palveluihin, näyttää nykylääketiede tarjoavan yhä marginaalisempia hyötyjä yhteiskunnalle.

Kuluneen vuosisadan aikana toteutunut kansanterveyden parantuminen kehittyneissä maissa on pitkälti seurausta parantuneesta ravitsemuksesta, asumistasosta ja hygieniasta. Yksinkertaiset ennaltaehkäisevät toimet ovat näytelleet kansanterveystyössä suurempaa roolia kuin lääketieteen ja -teknologian kehitys. Suomessa hyvä esimerkki on Pohjois-Karjala -projektissa saavutettu sydäntautien väheneminen.

Nykylääketieteen ongelmat kiteytyvät kroonisten tautien ympärille: ne ovat sairauksia, joihin lääketiede ei tunne parannuskeinoa, vaan ihmiset joutuvat kärsimään niistä vuodesta toiseen. Tilastojen mukaan yli miljoona suomalaista kärsi erityiskorvattavista kroonisista taudeista vuonna 1996; heistä yli 400 000 korkeasta verenpaineesta. Pelkästään sydän- ja verisuonitauteihin kuolee vuosittain 24 000 henkeä. Voidaan arvioida, että 1,5-2,0 miljoonaa ihmistä eli kolmannes Suomen väestöstä kärsii jatkuvasti jostain vuosittain toistuvasta taudista. Yhdysvalloissa vastaava luku on 100 miljoonaa eli 40% väestöstä [1].

Nykylääketieteen haitallisia sivuvaikutuksia on jo alettu pitämään vakavana terveysuhkana. Viimeisen 20 vuoden aikana lääketieteelliset lehdet ovat julkaisseet yli 7000 artikkelia nykylääketieteen sivuvaikutuksista. Yhdysvalloissa hoitoperäisten tautien arvioidaan aiheuttavan vuosittain yli 180 000 kuolemaa [2]. (Vastaava taso Suomessa olisi 3500 kuolemaa vuosittain). Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että 36% tutkitun sairaalan potilaista kärsi hoitoperäisistä taudeista [3]. Arviolta 15% kaikista sairaalapäivistä käytetään lääkityksen sivuvaikutusten hoitoon [4]. Erään arvion mukaan lääkkeiden haitalliset sivuvaikutukset kuluttavat noin yhden keskussairaalan verran Suomen terveydenhoitojärjestelmän kapasiteettia.

Lääkkeiden sivuvaikutuksista puhuttaessa ajatellaan usein alan suuria katastrofeja, kuten talidomidia, jotka on ratkaistu vetämällä lääke kokonaan pois myynnistä. Suurin osa ongelmista aiheutuu kuitenkin lääkkeistä, joita pidetään riittävän turvallisina laajaan käyttöön, mutta osa käyttäjistä kärsii sivuvaikutuksista. Esimerkiksi yleisesti käytettyjen NSAID-valmisteiden on tutkimuksessa arvioitu aiheuttavan yksin Britanniassa 3000 kuolemantapausta vuosittain [5]. Yhdysvaltain lääkeviraston (FDA) johtaja David Kessler puolestaan kertoi lehtiartikkelissa uskovansa, että "vain yksi prosentti kaikista vakavista lääkereaktioista raportoidaan" [6].

Aikoinaan ihmelääkkeinä pidetyt antibiootit ovat luomassa uusia ongelmia liikakäytön takia, koska bakteerit kehittyvät niille ajan mittaan vastustuskykyisiksi. Osin tästä syystä on Yhdysvalloissa tartuntatautien aiheuttama kuolleisuus noussut 58% vuodesta 1980 vuoteen 1992 [7,8]. Hiljattain on havaittu ensimmäinen bakteeri, joka on vastustuskykyinen kaikille käytössä oleville antibiooteille [9]. Tämä saattaa olla tulevaisuuden epidemioiden alkusoittoa.

Huolimatta valtavista kustannuksistaan nykylääketiede vaikuttaa yllättävän vähän tauteihin. Yhdysvalloissa on arvioitu, että vähintään 70% taudeista ja 50% kuolemista on 'itseaiheutettuja', johtuen epäterveellistä elämäntavoista. Lähes puolet ennenaikaisista taudeista olisi voitu välttää yksilöllistä käyttäytymistä muuttamalla sekä 17% vähentämällä ympäristöriskejä, mutta vain noin 11% ennenaikaisista kuolemista olisi voitu välttää parannetulla nykylääketieteen hoidolla [10]. Arviolta 60% kaikista syövistä olisi ennaltaehkäistävissä [11]. Stressin on osoitettu olevan yhtenä syynä vähintään 90% kaikista taudeista [12].

Sairaudet lisääntyvät, vaikka terveydenhuollon kokonaismenot ovat 16-kertaistuneet viimeisen 25 vuoden aikana ollen nyt yli 42 mrd mk vuodessa. Valtion terveysbudjetista (1998) on sijoitettu vain alle 1% tautien ennaltaehkäisyyn. Terveyspolitiikassa ongelmat johtavat hallitusta. Tarvitaan uusi lähestymistapa terveen kansakunnan luomiseksi.

[1] C. Hoffman, R. Rice, H.-Y. Sung: Persons with chronic conditions: Their prevalance and costs. Journal of the American Medical Association 276: 1473-1479 (1996).
[2] L. L. Leape: Error in medicine, Journal of the American Medical Association 272: 1851-1857 (1994).
[3] K. Steel, P. M. Gartman, C. Crescenzi, J. Anderson: Iatrogenic illness on a general medical service at a university hospital. New England Journal of Medicine 304: 638-642 (1981).
[4] K. Isselbacher, E. Braunwald, J. D. Wilson, et.al. (eds): Harrison's principles of Internal Medicine, 13th edition (1994).
[5] J. Hayllar, A. Macpherson, I. Bjarnason: Gastroprotection and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Rationale and clinical implications. Drug Safety 7(2): 86-105 (1992).
[6] D. Podolsky, P. Loeb: Drug Alert! US News and World Report, 9 January 1995.
[7] R.W. Pinner, S.M. Teutsch, et.al: Trends in infectious disease mortality in the United States, Journal of the American Medical Association 275: 189-193 (1996).
[8] F.C. Tenover, J.M. Hughes: The challenges of emerging infectious diseases: development and spread of multiply-resistant bacterial pathogens, Journal 0f the American Medical Association 275: 300-304 (1996).
[9] S.B. Levy: The challenge of antibiotic resistance, Scientific American, March 1998: 46-53
[10] J. McGinnis, W. Foege: Actual cause of death in the United States, Journal of the American Medical Association 270(18): 2207-2212 (1993); Ten leading causes of death in the United States, Update. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention (1994).
[11] Harvard reports on cancer prevention, cancer causes and control 7: S3-S59 (1996).
[12] R. Saposky: Stress, The aging brain, and the mechanisms of neuron death. MIT Press (1992).


Luonnonlain puolueen terveysteesit

Ehdotamme, että sairauksien hoidosta siirrytään ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Tarjoamme ratkaisuksi vedalaista terveydenhoito-ohjelmaa, joka perustuu monipuoliseen terveyskasvatukseen ja luonnonmukaisiin hoitomenetelmiin. Veda tarkoittaa kokonaisvaltaista tietoa Luonnonlaista, maailmankaikkeuden älykkyydestä eli luonnon organisoivasta voimasta, joka hallitsee suvereenisti koko maailmankaikkeutta ja on myös läsnä fysiologiassamme. Tutkimusten mukaan tällä ohjelmalla on mahdollista vähentää sairastavuutta yli 50% [Psychosomatic Medicine 49: 493-507, 1987], mikä valtion budjetissa tarkoittaa yli 10 mrd markan säästöpotentiaalia.

LLP:n terveysteesit käsittävät seuraavat uudistukset:

  1. Vedalaisen itsepulssiluentatekniikan opettaminen koko väestölle. Pulssinluenta on keino tunnistaa kehon epätasapainotilat jo ennen kuin ne kehittyvät sairauden asteelle, jolloin alkavat terveysongelmat voidaan hoitaa nopeasti yksinkertaisin kotikonstein.
  2. Vedalainen terveysohjelma osaksi lääke- ja hoitotieteellistä koulutusta.
  3. Terveyskasvatuskeskus jokaiseen maakuntaan, 1700 uutta sairauksien ennaltaehkäisyyn perehtyneen asiantuntijan virkaa.
  4. Vedalaiset terveyskeskukset jokaiseen maakuntaan kroonisten tautien hoitamiseksi.
  5. Vedalaiset terveyskasvatuskeskukset sekä terveyskeskukset rakennetaan Luonnonlain mukaisen arkkitehtuurin periaatteilla terveyden sekä hyvän onnen lisäämiseksi.
  6. Turvalliseksi ja tehokkaaksi todetut luonnonmukaiset hoidot ja yrttivalmisteet KELA:n korvausten piiriin.
  7. Kansakunnan kollektiivisen terveyden kohottaminen 7000 työttömästä muodostetulla ”stressinpesukoneella”.
  8. Ruokareformin toteuttaminen.
  9. Kaupunkien uudelleenrakennusohjelman toteuttaminen (julkaistaan myöhemmin).
  10. Puuttuvan osa-alueen lisääminen kasvatukseen (julkaistaan myöhemmin).

Terveysteesejä tukevia tutkimustuloksia

Tutkimustuloksia TM-tekniikan terveysvaikutuksista: bluesq.gif (59 bytes) parantunut yleinen terveys ja paremmat terveystottumukset bluesq.gif (59 bytes) parantunut sydän- ja verisuonijärjestelmän terveys bluesq.gif (59 bytes) parantunut ruoansulatusjärjestelmän terveys bluesq.gif (59 bytes) parantunut hormonaalisen järjestelmän terveys bluesq.gif (59 bytes) lisääntynyt tautien vastustuskyky bluesq.gif (59 bytes) parantunut lihaksiston ja luuston terveys bluesq.gif (59 bytes) parantunut hermoston terveys bluesq.gif (59 bytes) parantunut aistien terveys bluesq.gif (59 bytes) ikääntymisen hidastuminen bluesq.gif (59 bytes) ainutlaatuinen syvän levon tila TM-tekniikan aikana, joka poistaa jännitystä ja edistää järjestystä fysiologiassa. Scientific research on Maharishi's Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme -- Collected Papers, Volumes 1-6 (yli 5000 sivua).

Terveyden riskitekijöiden väheneminen: bluesq.gif (59 bytes) korkean verenpaineen lasku bluesq.gif (59 bytes) veren kolesterolitason lasku bluesq.gif (59 bytes) lipidiperoksidaation väheneminen (mikä auttaa sydänsairauksien ehkäisyssä) bluesq.gif (59 bytes) tupakoinnin, alkoholin kulutuksen, huumeiden ja käsikauppalääkkeiden käytön väheneminen bluesq.gif (59 bytes) stressin huomattava väheneminen ja stressinsietokyvyn nousu. Personality, elevated blood pressure and essential hypertension, 291-316, Hemisphere Publishing (1992); Psychosomatic Medicine 48: 242-248 (1986); Journal Of the Israel Medical Association 95: 1-2 (1978); Journal of Human Stress 5: 24-27 (1979); Erfahrungsheilkunde - Acta Medica Empirica-Zeitschrifht fur die ärzliche Praxis 2: 720-729 (1988); Pharmacology, Biochemisrty and Behaviour 43: 175-1182 (1992); Biochemical Archives 8: 267-272 (1992); International Journal of Addictions 26(3): 293-325 (1991); Japanese Journal of Public Health 37: 729 (1990); Journal of Counselling and Development 64: 212-215 (1985); Journal of Clinical Psychology 45: 957-974 (1989).

bluesq.gif (59 bytes) Yhdysvaltalaisen vakuutuslaitoksen tietokannan perusteella suoritetussa analyysissä todettiin hoitokulujen henkilöä kohden alentuneen yli 50% 693 henkilön kohderyhmällä, joka käytti vedalaista terveydenhoito-ohjelmaa, 4148 henkilön vertailuryhmään nähden. American Journal of Managed Care, 3: 135-144 (1997).

bluesq.gif (59 bytes) Sairaanhoidon tarpeen väheneminen yli 50%:lla, sydän- ja verisuonitautien osalta 87%:lla, kasvainten osalta 55%:lla, hengityselinten sairauksien osalta 87%:lla, ja hermoston sairauksien osalta 86%:lla. Psychosomatic Medicine 49: 493-507 (1987).

bluesq.gif (59 bytes) Sairaanhoidon tarve 79% pienempi vertailuryhmään nähden. Sairaanhoidon kustannukset 75% pienemmät kuin vertailuryhmällä. Journal of Iowa Academy of Science 95(1): A 56 (1988). Sairaanhoidon kustannusten väheneminen yli 54%. Dissertation Abstracts International 53: 12A, (1993).

bluesq.gif (59 bytes) Tehokas sairauksien ennaltaehkäisy. Pharmacology, Biochemistry and Behaviour 35: 767-773 (1990); European Journal of Pharmacology 183(2): 193 (1990); Biochemical Archives 6: 267-274 (1990); Clinica & Therapie Cardiovasculare 8(3) (1989); In Indian Medicine 10(3):1-8 (1991); Pharmacology, Biochemistry and Behaviour 39: 694-652 (1991); Indian Journal of Clinical Practice 1(8): 23-27 (1991); Anticancer Research 11: 209-216 (1991); Nutritional Research 12: 51-61 (1992); Indian Journal of Clinical Practice 2(7): 15-26 (1991); Neuropharmalogy 31: 599-607 (1992); Prostaglandins, Leukotrines and Essential Fatty Acids 46:145-150 (1992).

bluesq.gif (59 bytes) Kroonisten tautien lievittyminen vedalaisella terveysohjelmalla. Potilaat olivat sairastaneet keskimäärin yli 18 vuotta. Kullakin heistä oli jokin kymmenestä yleisestä taudista: nivelreuma, keuhkoastma, kohonnut verenpaine, krooninen nenän sivuontelotulehdus, ekseema, psoriasis, krooninen keuhkoputkentulehdus, krooninen ummetus, päänsärky tai sokeritauti. Kolmen kuukauden hoidon jälkeen 79% potilaista oli selvästi paremmassa kunnossa. Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 5(35): 586-594 (1989).

bluesq.gif (59 bytes) Mielenterveyden koheneminen bluesq.gif (59 bytes) ahdistuneisuuden, masennuksen ja agressiivisyyden väheneminen bluesq.gif (59 bytes) itseluottamuksen ja itsensä toteuttamisen tunteen lisääntyminen bluesq.gif (59 bytes) unettomuuden väheneminen bluesq.gif (59 bytes) yleistä lääkevalmisteiden käyttötarpeen ja väärinkäytön vähenemistä. Journal of Clinical Psychology 45: 957-974 (1989); Journal of Social Behaviour and Personality 6(5):189-247 (1991); Journal of Clinical Psychology 33: 1076-1078 (1977); British Journal of Pyschology 73: 57-69 (1982); Journal of Counselling and Development 64: 212-215 (1985); Läkartidningen 74: 4212-4214 (1977); Journal of Psychology 124: 177-197 (1990); Japanese Journal of Industrial Health 32: 656 (1990); Journal of Social Behaviour and Personality 5(3): 1-27 (1990); Japanese Journal of Public Health 37: 729 (1990); International Journal of Addictions 25(3): 293-325 (1991).

bluesq.gif (59 bytes) TM-tekniikka on tehokkain tieteellisesti tutkittu menetelmä vähentää riippuvuutta tupakkaan, alkoholiin ja huumeisiin. C.N. Alexander, P. Robinson and M.V. Rainforth: Treating and preventing alcohol, nicotine and drug abuse through Transcendental Meditation: A review and statistical meta-analysis. Alcoholism treatment Quarterly 11(1/2): 13-87 (1994). P. Gelderloos, K. Walton, D.W.Orme-Johnson and C.N.Alexander: Effectiveness of the Transcendental Meditation programme in preventing and treating substance misuse; A review. International Journal of Addictions 26: 293-325 (1991).

bluesq.gif (59 bytes) TM-tekniikka on tehokkain ja halvin menetelmä ennaltaehkäista ja hoitaa korkeaa verenpainetta. R.H.Schneider, F.Staggers, C.N.Alexander, et al. A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension 26(5): 820-827, (1995).


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 14.02.1999
Päivitetty 14.02.1999