Luonnonlain puolueen ohjelma '96

Vanhasta politiikasta uuteen -- hyvä elämä yhteiskunnan perustaksi

Luonnonlaki ja kansallinen laki -- byrokratian sijaan sisäistä viisautta

Tietoisuuden kehittäminen -- vähemmän stressiä ja enemmän koherenssia

Ongelmista ratkaisuihin -- Luonnonlain puolue yhteiskunnan eri alueilla

talous * hallinto * terveys * koulutus * maatalous * ympäristö * puolustus

Päämääränä Kukoistava Suomi

Lisälukemista

*


Luonnonlakien rikkominen aiheuttaa stressiä, sairautta, ristiriitoja ja taloudellisia menetyksiä.
Sopusointu luonnonlakien kanssa on terveyden, vaurauden ja hyvinvoinnin lähde.

Luonnon järjestystä luovat periaatteet vaikuttavat meissä jokaisessa.
Vain luonnon älykkyys voi korjata ihmisälyn politiikan virheet.

Kansan henkiset voimavarat ovat Suomen arvokkain pääoma.
Valtaosa aivokapasiteetistamme uinuu käyttämättömänä.

Kaikki ongelmat -- myös kaikki oivallukset ja ratkaisut syntyvät ihmisten tietoisuudessa.

Tarvitsemme vähemmän lakeja ja valvontaa -- enemmän sisäistä viisautta.

Ongelmat on hoidettava syiden eikä oireiden tasolla.
Ennaltaehkäisy on aina helpompaa ja edullisempaa.


Pahoinvointiko ainoa vaihtoehto?

Kuluva vuosikymmen on paljastanut suomalaisillekin länsimaisen yhteiskuntamallin heikkoudet. Eurooppalaista hyvinvointivaltiota kaikkialla rasittava suurtyöttömyys ja velkaantuminen pääsi syvän talouslaman myötä valloilleen myös Suomessa. Nyt laman paljolti jo väistyttyä näyttää työttömyys jääneen pysyväksi ilmiöksi -- ainakin hallitukselle riittäisi työttömyyden puolittaminen, mikä sekin jäänee nykymenolla haaveeksi.

Eräissä maissa -- mm. Yhdysvalloissa ja Uudessa-Seelannissa -- on hyvinvointivaltion tukimekanismeja purettu reippaasti ja työttömyys saatu alemmalle tasolle. Tällaista mallia ovat monet Suomeenkin ounastelleet; ellei nyt, niin viimeistään velkahanojen sulkeuduttua. Kääntöpuolena ovat kuitenkin kasvaneet tuloerot ja sosiaalinen levottomuus, mikä varsinkin Yhdysvalloissa on vakava kansallinen ongelma. Tämäkö on Suomenkin tie muuttuvassa maailmassa?

Luonnonlain puolue on perustettu tuomaan uusia ratkaisuja politiikkaan, joka tänä päivänä paljolti on vain jatkuvaa kriisien hallintaa. Hallitukset sen sijaan että hallitsisivat maata, ovat joutuneet ulkoisten olosuhteiden heiluteltavaksi. Kun nykyistä talouspolitiikkaa pääministerin suulla kutsutaan ainoaksi vaihtoehdoksi, on korkea aika kysyä tuntevatko poliitikot kaikki vaihtoehdot. Tämän esityksen luettuasi toivottavasti oivallat, että 'vaihtoehdottomuus' on vain luovuuden ja tiedon puutetta.

Katse oikeaan, ja sitten vasempaan

Julkisessa keskustelussa asetetaan usein vastakkain hyvinvointivaltio ja ns. uusliberalismi. Liberalismi nimensä mukaisesti ajaa yhteiskunnan vapauttamista siten, että yksityiset ihmiset ottavat enemmän vastuuta elämästään ja valtio puuttuu vähemmän talouden mekanismeihin. Tämän taustalla on ajatus, että yksityiset ihmiset ja yritykset tietävät parhaiten, mitä kulloinkin tarvitsevat, joten valtion virkamiesten harjoittama yhteiskunnan säätely todennäköisimmin vain huonontaa kansantalouden toimivuutta. Samoin muistutetaan, että sosiaalinen vastuu on viime kädessä henkilökohtainen asia, jota valtion ei pitäisi ihmisiltä viedä.

Liberalismin vastustajat puolestaan korostavat hyvinvoinnin sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tärkeyttä, joiden he katsovat unohtuvan 'kovassa' markkinataloudessa. Laajamittainen yhteiskunnan säätely on sosialismin romahduksen myötä jo osoittautunut kestämättömäksi, mutta jonkinasteista ohjausta toivotaan ilmeisten sosiaalisten epäkohtien korjaamiseksi. Holhouskin hyväksytään, jos ihmiset eivät osaa toimia omaksi parhaaksi toisten vapautta loukkaamatta.

Näinkin lyhyestä selostuksesta käy selvästi ilmi, että poliitikot niin oikealla kuin vasemmallakin laidalla ajavat hyviä ja tärkeitä asioita. Mutta ovatko oikeiston ja vasemmiston tavoitteet todella ristiriidassa keskenään? Mikäli ihmiset osaisivat elää omaksi parhaakseen toisia kunnioittaen, voisi yhteiskuntakin olla hyvin vapaa ja valtiokoneisto kevyt ilman, että sosiaaliset ongelmat kaatuvat päälle. Tätä vaihtoehtoa moni pitää utopistisena edes vaivautumatta ajattelemaan, mitä sen toteutuminen edellyttäisi. Tämän vaihtoehdon toteuttaminen on Luonnonlain puolueen päämäärä. Näiden sivujen tarkoitus on kertoa, millä keinoin hyvä elämä palautetaan suomalaisen yhteiskunnan ytimeen.Luonnonlaki ja kansallinen laki

Luonto ympärillämme on monin tavoin järjestynyt. Luonto on järjestynyt, koska sen toimintaa ohjaavat luonnonlait. Ihminen on tieteellisen tutkimustyön avulla paljastanut monia luonnonlakeja, jotka ohjaavat fysikaalisia, biologisia, ekologisia ja sosiaalisia järjestelmiä. Viimeisimpänä kehitysaskeleenaan tiede on paljastamassa kaikkien luonnonlakien yhdentyneen perustan. Tätä luonnonlakien kokonaisuutta kutsumme nimellä 'Luonnonlaki' tai 'maailmankaikkeuden perustuslaki'. Samoin kuin kansallinen laki ohjaa valtion toimintaa, Luonnonlaki ohjaa maailmankaikkeuden toimintaa kaikilla tasoilla pienimmästä suurimpaan.

Luonnonlaki on 'elämää tukeva' -- se on synnyttänyt maapallolle lukemattomia, toinen toistaan hienostuneempia elämänmuotoja evoluution suuressa prosessissa. Koska Luonnonlaki synnyttää järjestyneitä muotoja, sitä voidaan kutsua myös 'luonnon älykkyydeksi' tai 'luovaksi älykkyydeksi'. Ihmisen älykkyys on yksi luonnon älykkyyden ilmentymä.

Usein puhutaan 'luonnonmukaisista' ja 'luonnonvastaisista' asioista. Luonnonmukaista on kaikki sellainen toiminta, joka on sopusoinnussa luonnonlakien kanssa, eli jota luonto omalla panoksellaan tukee täysimittaisesti. Luonnonvastainen toiminta on puolestaan sellaista, joka tapahtuu vastoin luonnonlakien näyttämää suuntaa, eli kohtaa vastustusta ja vaikeuksia. Esimerkiksi tupakointi on tyypillinen hyvästä terveydestä vastaavia luonnonlakeja rikkova tottumus.

Ihminen on elämänmuodoista sikäli erikoisasemassa, että hän voi vapaasti valita tekonsa. Luonnonlait kuitenkin määräävät, mitä seurauksia teoillamme on nyt ja tulevaisuudessa. Jos tekomme ovat luonnonlakien mukaisia, seuraa niistä hyviä tuloksia. Jos toimimme vastoin luonnonlakeja, saamme ongelmia ja kärsimystä palkaksemme.

Tieteellinen maailmankuva on viime aikoihin asti pitänyt elämän syntyä ja kehitystä paljolti satunnaisena prosessina, mutta tämä käsitys on väistymässä uusien tutkimustulosten myötä*. Uuden näkemyksen mukaan elämän synty ja kehitys itseorganisoitumisen tuloksena on pikemminkin väistämätöntä kuin odottamatonta. Evoluutio suuntautuu kohti suurempaa järjestystä ja monimuotoisuutta. Luonnonlakien rakenne määrää, millaisia muotoja ja ilmiöitä evoluutio suosii. Ihminen on evoluution tähänastinen huipentuma maapallolla; tässäkin mielessä ihmisellä on hyvin erityinen asema ja rooli luomakunnassa.

Elämälle on ominaista kyky itsesäätelyyn. Kaikki eliöt maapallolla, sekä myös niiden muodostama yhteisö -- biosfääri -- pitävät yllä omalle hyvinvoinnilleen optimaalisia olosuhteita itsesäätelyn keinoin. Luonnonlakien mukainen toiminta on sellaista, joka vahvistaa luonnon itsesäätelykykyä; luonnonlakien rikkominen puolestaan horjuttaa sitä.

Elämälle on myös ominaista synergia -- spontaani yhteistoiminta, jossa kaikki järjestelmän osat toimivat itsenäisesti, mutta sopusoinnussa kokonaisuuden kanssa. Luonnonlakien mukainen toiminta tuottaa synergisen kokonaisuuden -- esimerkiksi terveen, hyvinvoivan elimistön. Luonnonlakien rikkominen puolestaan häiritsee synergian toteutumista -- esimerkiksi aiheuttaa elimistön sairastumisen.

Kuten kaikki elävät järjestelmät, myös yhteiskunta on olennaisimmalta olemukseltaan hyvin monimutkainen, järjestynyt prosessi, joka on syntynyt spontaanisti ihmisten kanssakäymisen tuloksena, ja joka on kehittynyt aikojen kuluessa yhä monimuotoisemmaksi ilmiöksi. Yhteiskunta on siis pohjimmiltaan itseohjautuva ja synerginen, ja se toimii parhaiten silloin kun sen perusyksiköt -- yksittäiset ihmiset -- elävät luonnonlakien mukaista elämää.

Kaikenlainen luonnonlakien rikkominen tuottaa ongelmia ja pakottaa turvautumaan lainsäädännölliseen ohjaukseen. Ulkoinen ohjaus ei kuitenkaan pysty korjaamaan yhteiskuntaa, joka on sisäisesti sairas. Yhteiskunta on kokonaisuutena niin laaja ja monimutkainen, että yksittäinen ihminen tai ryhmittymä ei pysty älyllisesti paikkailemaan sitä aiheuttamatta haitallisia sivuvaikutuksia. 'Teknokraattien' toimet johtavat usein suurempiin ongelmiin kuin mitä alunperin yritettiin ratkaista.

Luonnonlaista puhuminen johtaa toisinaan ajatukset ns. sosiaalidarwinismiin -- 'vahvin voittakoon'. Tämä on kuitenkin väärä käsitys: ihminen ei ole petoeläin; ihmiselle luonnonlakien mukainen elämä ei tarkoita veristä olemassaolon taistelua, vaan sosiaalisuutta ja yhteistyötä. Nämä käyttäytymismallit ovat muuallakin luonnossa yleisempiä kuin aikaisemmin on ajateltu.

Luonnonlain puolueen näkökulmasta siis sekä oikeisto että vasemmisto ovat oikeassa. Hyvinvointi ja oikeudenmukaisuus on tärkeää ja yhteiskunta on pohjimmiltaan itseohjautuva. Molemmat ideaalit toteutuvat silloin, kun ihmiset elävät luonnonlakien mukaista elämää. Mutta: Yhteiskunnan säätely ei pitkällä tähtäimellä johda hyvinvointiin eikä oikeudenmukaisuuteen. Säätelyn purkaminen ei saa ihmisiä toimimaan olennaisesti aikaisempaa vastuullisemmin.

Ensin on kehitettävä ihmisten ja kansakunnan kykyä elää luonnonlakien mukaista elämää. Kun ihmiset elävät sopusoinnussa luonnonlakien kanssa, he eivät tee virheitä, vaan spontaanisti kunnioittavat korkeampia arvoja, ja luonnostaan nauttivat hyvästä terveydestä ja elämästä vailla ongelmia. Tällaisten ihmisten muodostama yhteiskunta on luonnon tavoin spontaanisti järjestynyt ja synerginen, jolloin hallituksen tehtävä on hyvin yksinkertainen.

* Ks. esim. kirjallisuusluettelossa mainittu Stuart Kauffmanin kirja.Vähemmän stressiä - enemmän sisäistä viisautta

Miten tiedämme mikä on luonnonlakien mukaista ja mikä ei? Älyllisesti tämä on äärimmäisen vaikea kysymys. Ei ole mahdollista tuntea luonnon kaikkia lukemattomia syy-seuraussuhteita voidakseen aina valita luonnonlakien mukaisen, parhaisiin tuloksiin johtavan vaihtoehdon. Oikeat valinnat täytyy siis tehdä spontaanisti -- intuition avulla.

Ajatus spontaanista oikeasta toiminnasta on varmasti yllättävä, kun sen kohtaa ensimmäisen kerran. Me olemme niin tottuneita luottamaan inhimilliseen järkeen, että ongelmien ratkaisuja haetaan aina älyllistä tietä. Kuitenkin ihmisäly on siinä määrin rajoittunut yhteiskunnan tai vaikkapa ihmisen elimistön kokonaisuuteen verrattuna, että älyllisesti löydetyt ratkaisut ovat aina väistämättä osittaisia ja tuovat mukanaan ennustamattomia sivuvaikutuksia.

Toisaalta, onko ajatus intuitiivisesta luonnonlakien ymmärtämisestä sittenkään niin odottamaton? Mehän olemme kaikki luonnonlakien muovaamia olentoja. Luonnonlait on tavallaan 'kirjoitettu' meidän sisimpäämme. Luonnonlakien mukainen toiminta on elävää todellisuutta jokaiselle, joka 'kuuntelee' luonnon älykkyyden sisäisiä impulsseja.

Tänä päivänä ihmiset ovat ehkä laajemmin kuin koskaan vieraantuneet luonnonlakien mukaisesta elämäntavasta. Luonnonlakien rikkominen aiheuttaa stressiä, joka saattaa ihmiset entistä pahemmin epätasapainoon ja vahvistaa luonnonvastaisia tottumuksia. Tämä kierre on katkaistava, mikäli yhteiskunta -- ja talous siinä sivussa -- halutaan saada tasapainoon. On korkea aika ryhtyä soveltamaan toimivia ratkaisuja, sillä velaksi ostettu hyvinvointi loppuu ennen pitkää.

Tietoa terveellisistä elämäntavoista on perinteisesti jaettu valistuksena. Valistuskampanjoiden vaikutus on kuitenkin lyhytaikainen; piintyneiden tapojen muuttaminen on tunnetusti vaikeaa. Älyllisen tiedon rinnalle tarvitaan menetelmiä, jotka suoraan vähentävät stressiä sekä yksilön että yhteisön tasolla ja auttavat ihmisiä ymmärtämään sisäistä viisauttaan. Jäljempänä esittelemme hyväksi havaittuja esimerkkejä.

Luonnonlakien mukaiset elämäntavat pitäisi oppia jo lapsuudessa vanhemmilta ja opettajilta. Siksi perheiden ja koulutusjärjestelmän rooli yhteiskunnassa on ensiarvoisen tärkeä. Nämä osa-alueet ovatkin Luonnonlain puolueen ohjelman kulmakiviä.Kastele juuria, nauti hedelmistä

Yhteiskunnan juuret ovat ihmisten tietoisuudessa. Tietoisuus on kaiken ajattelun ja toiminnan lähtökohta; yhteiskunnallisen kehityksen pohjimmainen selittäjä on tietoisuuden laatu -- niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla. Järjestynyt, koherentti tietoisuus tuottaa luonnonlakien mukaista toimintaa ja hyvinvoivan yhteiskunnan. Epäkoherentti tietoisuus puolestaan tuottaa epäjärjestystä, levottomuutta ja sosiaalisia ongelmia.

Huolimatta tietoisuuden perustavasta merkityksestä ihmiselämälle tietoisuutta itseään tutkitaan ja ymmärretään hämmästyttävän vähän. Tämä johtunee paljolti siitä, että tietoisuus on subjektiivinen, kokemuksellinen ilmiö. Siksi se on vaikea tutkimuskohde tieteelle, joka pyrkii löytämään objektiivista, mitattavaa tietoa. Ei ole yllättävää, että yhteiskunnalliset ongelmat juontavat pääosin juurensa nimenomaan tietoisuuden ymmärtämisen puutteista.

Tietoisuuden laatu on yhteiskunnallisesti erityisen merkittävä asia siksi, että sillä on kollektiivinen ulottuvuus. Tietoisuuden syvimmällä tasolla me olemme kaikki välittömässä yhteydessä toisiimme. Kaikki ajatuksemme ja tunteemme vaikuttavat kollektiivisen tietoisuuden kautta toisiin ihmisiin, ja toisten ajatukset ja tunteet vastaavasti meihin.

Kun puhumme ilmapiiristä, tarkoitamme juuri tätä tietoisuuden kollektiivista luonnetta. Se on monille tuttu arkikokemuksen kautta; vanhoissa perinneteksteissä tapaamme vastaavanlaisia kuvauksia; tieteen kielellä sanomme, että tietoisuudella on kenttäominaisuuksia. Tästä johtuvia ilmiöitä on havaittu monissa tutkimuksissa.*

Teoreettisestikin ajatellen tietoisuuden kenttäominaisuudet eivät ole yllättäviä, sillä nykyfysiikka selittää kaikki muutkin luonnonilmiöt kenttäteorioiden avulla. Esimerkiksi sähkömagneettinen kenttä kantaa radioaaltoja, joiden välityksellä radio- ja TV-lähetykset saapuvat vastaanottimiimme.

Kansa on hallitukseen verrattuna hyvin suuri. Niinpä kansan yhteinen tietoisuuden laatu määrää, millä tasolla hallitus kykenee työskentelemään. Tässä mielessä hallitus on aina 'kansakunnan viaton peili', eivätkä ongelmat ratkea hallitusta vaihtamalla. Muutoksen on lähdettävä kansan tietoisuudesta.

Jokainen meistä voi siis joka päivä 'äänestää' paremman hallituksen puolesta kehittämällä omaa tietoisuuttaan. Samoin hallitus voi 'äänestää' paremman kansakunnan puolesta tukemalla hyväksi havaittuja tietoisuuden kehittämismenetelmiä.

Luonnonlain puolue eroaa muista puolueista ennen kaikkea siinä, että me emme pyri mukautumaan vallitsevaan kansalliseen tietoisuuteen tinkimällä periaatteistamme. Politiikka tänä päivänä keskittyy aivan liiaksi sellaisiin ohjelmiin, jotka ovat 'poliittisesti korrekteja', eikä sellaisiin, joita yhteiskunta todella tarvitsee. Populismin sijaan pyrimme kohottamaan tietoisuuden laatua siten, että ihmiset kykenevät hyväksymään ne ohjelmat ja menetelmät, joita yhteiskunnan kestävä hyvinvointi edellyttää.

* Ks. esim. kirjallisuusluettelossa mainittu Peter Russellin kirja.


"Maailmankaikkeudessa on vain yksi nurkkaus, jota voit varmasti parantaa, ja se olet sinä itse." * Henry Thoreau


Tietoisuuden kasvu koulutuksen perustaksi

Tietoisuuden kehittäminen* on perimmäisin ratkaisu kaikkiin yhteiskunnan moninaisiin ongelmiin. Yksilön ja yhteisön tietoisuuden kehittyessä ihmiset alkavat ajatella ja toimia yhä enemmän luonnonlakien mukaisesti, jolloin stressi ja ongelmat vähenevät ja yhteiskunta alkaa toimia itseohjautuvammin ja synergisemmin.

Tietoisuuden kehittyminen on itsessään täysin luonnollinen tapahtuma. Yleisemmin puhutaan 'aikuistumisesta' tai 'psykologisesta kasvusta', joka on yksi tietoisuuden kehityksen osa-alue. Yleisen käsityksen mukaan aikuistuminen pysähtyy n. 20 ikävuoden kohdalla, minkä jälkeen ihmisen perusluonne ja henkiset kyvyt pysyvät varsin muuttumattomina.

Lukuisat tutkimukset tietoisuuden kehittämismenetelmien vaikutuksista ovat kuitenkin osoittaneet, että ihmisen kykyjen todelliset rajat ovat paljon kauempana; että ihmisen perusluonne voi kehittyä vanhemmallakin iällä, mikäli systemaattisesti sovelletaan tehokkaita menetelmiä. Valtaosa henkisistä kyvyistämme uinuu täysin käyttämättöminä, koska koulutusjärjestelmämme keskittyy yksipuolisesti tiedon jakamiseen tietoisuuden kehityksen kustannuksella.

Aluksi on muistutettava, että vaikka puhumme tietoisuuden kehityksestä, on kyseessä sekä henkinen että fysiologinen prosessi. Mieli ja ruumis ovat yhteydessä toisiinsa kuin kolikon kaksi puolta. Tietoisuuden kehitys tarkoittaa sekä parempaa henkistä että fyysistä terveyttä ja hyvinvointia, ja sitä voivat edistää sekä henkiset että fyysiset harjoitukset.

Toiseksi on huomattava, että monet tietoisuuden kehitystä edistävät menetelmät ovat osa eri kulttuurien vanhoja perinteitä. Tietoisuuden kehittämisen tärkeys on ymmärretty kaikkina aikoina kaikissa korkeakulttuureissa sekä idässä että lännessä**. Itse asiassa meidän aikakautemme on yksi tietämättömimpiä tässä suhteessa. Ajallemme tyypillinen 'edistysusko' on johtanut vanhojen perinteiden väheksyntään ja väärinymmärrykseen. Vasta viime vuosikymmeninä kasvavat ongelmat ovat palauttaneet kiinnostusta perinnetietoon ja tieteellinen tutkimus on jo löytänyt monia hyödyllisiä menetelmiä. Niiden laaja soveltaminen yhteiskunnissa on kuitenkin vasta alullaan.

Politiikalle on nykyään ominaista, että pyritään keksimään ja kokeilemaan uusia ideoita yhteiskunnan ongelmien ratkaisemiseksi. Niiden toimivuudesta ei kuitenkaan yleensä ole mitään näyttöä, eli ihmiset joutuvat yhteiskunnallisten kokeiden uhreiksi. Tähän verrattuna muinaisen perinnetiedon soveltaminen on hyvinkin perusteltua, varsinkin jos perinne on säilynyt elävänä, ja erityisesti, jos sen toimivuus voidaan varmistaa myös tutkimuksilla (samalla on kuitenkin varottava perinnetiedon 'kehittämistä' osittaisen ymmärryksen varassa).

Tietoisuuden kehittämismenetelmien leviämistä ovat osaltaan jarruttaneet vanhat asenteet. Tietoisuuden kehittymisen myötä ihminen ymmärtää tiedon syvällisemmin ja kokee maailman laajemmin. Hänen koko maailmankuvansa muuttuu, ja yhteentörmäys vanhan maailmankuvan kanssa on jokseenkin väistämätön. Tulevina vuosina meidän kaikkien on varauduttava tarkistamaan vanhoja käsityksiämme ihmisestä, elämästä ja maailmankaikkeudesta.

* Tietoisuuden kehittyminen ei tässä tarkoita pelkästään sitä, että ihmiset tulevat tietoisemmiksi yhteiskunnallisista kysymyksistä. Tietoisuus ymmärretään tässä laajasti kaikkien kokemusten ja kaiken tiedon perustana -- samaan tapaan kuin meri on aaltojen perusta.

** Esimerkiksi sanskritin kielessä, jolla vedakirjallisuus -- ihmiskunnan vanhin kirjallinen perinnetieto -- on kirjoitettu, on n. 20 eri sanaa tarkoittamaan tietoisuuden eri puolia. Tämä havainnollistaa, miten keskeinen käsite tietoisuus oli vedalaisessa kulttuurissa.


"Siihen nähden mitä meidän pitäisi olla, olemme vain puoliksi hereillä. Hyödynnämme vain osaa henkisistä ja fyysisistä voimavaroistamme." * William James, filosofi ja psykologi (1842-1910)


Meditaatio yhteiskunnan palveluksessa

Tietoisuuden kehitystä voidaan edistää sekä henkisillä että fyysisillä harjoituksilla. Fyysiset harjoitukset ovat paremmin tunnettuja; esimerkiksi kohtuullisen liikunnan (kuten kävelyn) merkitys tiedostetaan nykyään varsin hyvin, joskin tieto ei ole vielä riittävästi levinnyt kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Henkiset harjoitukset ovat sen sijaan oudompia, joten keskitymme tässä siihen puoleen.

Perinteinen tietoisuuden kehittymistä edistävä henkinen harjoitus on meditaatio. Lukuisia meditaatiotekniikoita on säilynyt eri kulttuurien uskonnollisissa ja maallisissa perinteissä. Osana uskonnonharjoitusta meditaation tavoitteena on kokemuksellinen yhteys Jumalaan; maallisin tavoittein meditaatiota voidaan harjoittaa esimerkiksi rentoutumisen ja mielenrauhan saavuttamiseksi tai stressin vähentämiseksi.

Monia meditaatiotekniikoita on tutkittu tieteellisesti ja niillä on havaittu lukuisia positiivisia vaikutuksia. Tällä perusteella meditaation harjoittamista voidaan pitää hyödyllisenä riippumatta siitä, tehdäänkö se uskonnollisin vai maallisin tavoittein. Meditaatiotekniikat kuitenkin poikkeavat oleellisesti toisistaan, samoin kuin havaitut vaikutukset. Tekniikoiden paljous viittaa siihen, että meditaation todellinen luonne on välillä päässyt hämärtymään. Siksi tekniikkaa valitessa on viisainta luottaa objektiivisiin havaintoihin sen vaikutuksista.

Laajimmin tutkittu meditaatiotekniikka on Transsendenttinen Meditaatio (TM), joka perustuu Intian muinaiseen vedaperinteeseen. Maharishi Mahesh Yogi on opettanut sitä ympäri maailmaa 1950-luvun lopulta alkaen. TM-tekniikan on oppinut maailmassa n. 4 miljoonaa ihmistä ja n. 40 000 ihmistä on kouluttautunut TM-opettajiksi. TM-opetusta on saatavilla lähes kaikkialla maailmassa kunkin maan hintatasoon suhteutettua korvausta vastaan.

Transsendenttisen Meditaation vaikutuksista on tehty 25 vuoden aikana yli 500 tutkimusta yli 200 yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa ympäri maailmaa. Tämän aineiston perusteella säännöllinen TM-harjoitus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin myönteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tilastollisten meta-analyysien perusteella tutkituista menetelmistä TM tehokkaimmin (1) lievittää yleistä ahdistuneisuutta, (2) vähentää päihteiden väärinkäyttöä ja (3) lisää itsensä toteuttamista* (Homeostasis 35(4/5): 243-263, 1994).

Tilastollinen meta-analyysi on täsmällisin ja luotettavin tapa saattaa eri tavoilla tehdyt tutkimukset keskenään yhteismitallisiksi, jotta niiden tulokset voidaan yhdistää ja saada kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä. Yllämainitut meta-analyysit, joihin sisältyy lähes 400 tutkimuksen tulokset, osoittavat kukin, että TM on 2-4 kertaa tehokkaampi kuin muut tutkitut meditaatio- ja rentoutusmenetelmät.

Transsendenttinen Meditaatio on paitsi toimiva, myös käytännöllinen menetelmä. Se on helppo omaksua ja sovittaa työ- ja perhe-elämän vaatimuksiin kulttuurista ja koulutustasosta riippumatta. Perinteisesti meditaatiota on pidetty vaikeana keskittymisharjoituksena, joka kuuluu vain uskonnollisille etsijöille. Tämän näkemyksen TM on mullistanut kokonaan, sillä sen olennaisin piirre on vaivattomuus. Onkin vaikea kuvitella, että jokin vaivalloinen menetelmä voisi tehokkaasti vähentää stressiä.

Laajasti tutkittujen hyötyjensä ja käytännöllisyytensä takia pidämme Transsendenttista Meditaatiota parhaana kandidaattina yhteiskunnan tukemaksi tietoisuuden kehittämismenetelmäksi. Erityisesti suosittelemme välittömästi kokeilemaan koherenssiryhmän perustamista (ks. alla), sillä sellainen projekti voidaan käynnistää kohtuullisin kustannuksin ja tutkimuksissa havaitut hyödyt ovat erittäin merkittäviä koko yhteiskunnan kannalta.

Kaiken kaikkiaan meditaatio on ihanteellinen poliittinen ohjelma: se ei suuntaudu ketään vastaan eikä sen toteuttaminen ole keneltäkään pois (varsinkaan suurtyöttömyyden vaivaamassa maassa). Kaikki hyötyvät meditaation harjoittamisesta; eniten hyötyvät meditoijat itse, mutta myös muut ihmiset nauttivat parantuneesta ilmapiiristä ja lisääntyneestä hyvinvoinnista. On kuitenkin tärkeää soveltaa tutkimuksin perusteltuja ohjelmia, sillä mikään optimistinen tulevaisuudenkuva ei voi toteutua, ellei sen eteen tehdä systemaattista työtä tehokkailla menetelmillä.

* Itsensä toteuttaminen (self-actualization) on alkujaan Abraham Maslow'n käyttöön ottama käsite, jolla tarkoitetaan psykologisen kasvun korkeinta astetta.


"Oppi, jonka mukaan maailma koostuu objekteista, jotka ovat olemassa riippumatta ihmisten tietoisuudesta, on ristiriidassa kvanttimekaniikan teorian ja koetulosten kanssa." * Bernard D'Espagnat, fyysikko


Koherenssiryhmä -- suora keino puhdistaa kansakunnan tietoisuutta

Edellä totesimme, että tietoisuuden laatu vaikuttaa sekä yksilön että yhteisön tasolla. Tietoisuudeltaan kehittyneet ihmiset näyttävät muille hyvää esimerkkiä ja katkaisevat stressin kierteen omalta osaltaan. Heidän toimintansa tulokset lisäävät yhteiskunnan rakenteiden järjestyneisyyttä. Lisäksi heillä on välitön myönteinen vaikutus tietoisuuden syvimmällä, kollektiivisella tasolla. Tämä ilmiö on havaittu selvästi TM-harjoittajilla tehdyissä tutkimuksissa.

Tähänastisten yli 40 tutkimuksen mukaan yhteisön elämänlaatu paranee mitattavasti, jos vähintään 1% väestöstä harjoittaa TM-ohjelmaa tai vähintään prosentin neliöjuuri harjoittaa TM-sidhiohjelmaa ryhmässä. TM-sidhiohjelman ryhmävaikutus perustuu ns. joogalentotekniikkaan, joka erityisen voimakkaasti lisää aivojen EEG-koherenssia sekä kehittää mielen ja kehon yhteistoimintaa. Kollektiivisen tietoisuuden koherenssia lisääviä ryhmiä kutsutaan koherenssiryhmiksi.

Nämä prosenttiosuudet -- esim. Suomen tapauksessa 50 000 ja 222 henkeä -- saattavat tuntua yllättävän pieniltä, mutta niillä on fysikaalinen perustelunsa. Ensinnäkin, koherenttien osien vaikutus on fysikaalisessa järjestelmässä huomattavasti epäkoherenttien osien vaikutusta suurempi. Toiseksi, koherenttien osien ryhmällä on yhteisvaikutus, joka kasvaa eksponentiaalisesti. Vastaavia koherenssi-ilmiöitä tunnetaan lukuisia; sellaiseen perustuu esimerkiksi laserin toiminta.

Tutkimuksissa koherenssiryhmillä on havaittu mm. seuraavia vaikutuksia: rikollisuus vähenee (Psychology, Crime & Law 3(2): 165-174, 1996; The Journal of Mind and Behavior 8(1): 67-104, 1987); sodan intensiteetti vähenee (Journal of Conflict Resolution, 32(4): 776-812, 1988; 34(2): 756-768, 1990); taloustilanne kohenee (Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economics Statistics Section: 799-804, 1987; 491-496, 1988; 565-570, 1989); sekä elämänlaatu monilla tunnusluvuilla mitattuna nousee (Social Science Perspectives Journal, 2(4): 127-146, 1988). Kussakin tutkimuksessa on käytetty aikasarja-analyysia muiden mahdollisten tekijöiden poissulkemiseksi ja saatu tilastollisesti erittäin merkitseviä tuloksia.

Lisätietoja aiheesta


"Tietoisuus edeltää fyysistä olemassaoloa, eikä päinvastoin, kuten marxilaiset väittävät… Ilman globaalia vallankumousta inhimillisen tietoisuuden tasolla mikään ei muutu paremmaksi ihmisenä olemisen tasolla." * Vaclav Havel, kirjailija ja Tshekin tasavallan presidentti puheessaan Yhdysvaltain kongressille vuonna 1990.

"Ensin aloitin itse Transsendenttisen Meditaation, sitten kerroin siitä perheelleni, sitten sukulaisilleni, hallitukseni ministereille, valtion virkamiehille, armeijalle... Tulos on ollut poliittinen rauha ja luonnon tasapaino maassani." * Joaquim Chissano, Mosambikin presidentti puheessaan heinäkuussa 1993 -- puoli vuotta sen jälkeen, kun ensimmäiset koherenssiryhmät oli perustettu hänen maassaan.


Ongelmien sijaan ratkaisuja

Yhteiskunnallinen keskustelu ja tiedonvälitys keskittyvät nykyään paljolti ongelmien tunnistamiseen ja analysointiin. Myönteiset näkökohdat ja uutiset jäävät vähemmälle huomiolle. Valaistumisen sijaan tutkitaan pimeyttä. Tämä on yksi oire siitä henkisestä kriisistä, joka on Suomenkin poliittisten ja taloudellisten ongelmien taustalla.

Seuraavassa käymme läpi tärkeimpiä yhteiskunnan osa-alueita ja niihin liittyviä ongelmia. Esittelemme ongelmien taustalta löytyvät henkiset ongelmat ja niiden ratkaisut henkisen tason apuvälineillä.


Kukoistava talous

Kansantalouden tila heijastaa yhteiskunnan toimivuutta kokonaisuutena. Talouden ongelmat, kuten työttömyys ja valtionvelka ovat aina oireita, joiden takaa löytyy viime kädessä henkisen tason kysymyksiä: luovuuden, intuition, valppauden, tietojen ja taitojen, keskinäisen luottamuksen sekä hyvän onnen puutetta. Talouspoliittisilla tempuilla voidaan hankkia jatkoaikaa puutteiden korjaamiseksi, mutta yksinään ne eivät tilannetta pelasta. Julkisen talouden leikkauksilla todennäköisemmin vain pahennetaan tilannetta, koska irtisanotuille työntekijöille joudutaan maksamaan työttömyyskorvausta ja verotulot menetetään.

Työttömyys on epäilemättä Suomen talouden suurin yksittäinen ongelma. Se merkitsee kansakunnan voimavarojen tavatonta tuhlausta ja uhkaa syrjäyttää monet ihmiset kokonaan työelämästä. Tilanne on samanlainen miltei kaikissa länsimaissa, eikä yksikään hallitus ole löytänyt ongelmaan ratkaisua. Työttömyydestä on tullut jo tavallaan hyväksytty tosiasia, jonka poistamisesta ei edes haaveilla. Suomenkin hallitus tyytyisi työttömyyden puolittamiseen.

Monien mielestä työttömyys johtuu tuottavuuden kasvusta: samat hyödykkeet syntyvät entistä harvempien työntekijöiden voimin. Kuitenkin tuottavuuden kasvun pitäisi luoda uutta varallisuutta ja sitä kautta uutta työtä. Olennaista kehityksessä on se, että työt ovat muuttuneet jatkuvasti vaativammiksi. Moderni tekniikka on poistanut rutiinitöitä kiihtyvällä vauhdilla. Tämä on sinänsä toivottava kehityssuunta, mutta edellyttää, että ihmiset pystyvät kouluttautumaan vaativampiin tehtäviin tai luomaan aivan uusia töitä. Työttömyyden vähentäminen vaatii siis ihmisten henkisen kyvykkyyden ja luovuuden lisäämistä.

Talouden kriisi on ymmärrettävä signaaliksi, jolla yhteiskunta muistuttaa päättäjiään muutoksen välttämättömyydestä. Se on haaste, johon hallitukset eivät toistaiseksi ole kyenneet vastaamaan. Luonnonlain puolue vastaa haasteeseen ehdottamalla keinoja ihmisten henkisten voimavarojen lisääntyneeseen hyödyntämiseen. Tietoisuuden kehittäminen paitsi lisää työelämässä tarvittavia henkisiä kykyjä, myös parantaa ihmisten terveydentilaa ja lisää onnellisuutta, mikä osaltaan lisää työn tuottavuutta. Ihmisten alkaessa toimia sopusoinnussa luonnonlakien kanssa vähenee sekä henkisten että materiaalisten voimavarojen tuhlaus, samoin kuin lainsäädännöllisen kontrollin tarve. Luottamuksesta tulee kunnia-asia; päätöksiä kyetään tekemään nopeammin ja järkevämmin, vähemmällä kiistelyllä.

Tietoisuuden kehittyessä lisääntyy myös luonnon tuki, eli 'hyvä onni'. Synergian lisääntyessä yhteiskunnassa alkavat ihmiset spontaanisti tukea toinen toistensa pyrkimyksiä. Samoin kuin yksittäinen solu ihmisen elimistössä saa tukea ympäristöltään, mekin alamme kokea ympäristön tukea osana yhteiskuntaa. Yksittäisen ihmisen näkökulmasta luonnon tuki on 'selittämätöntä', koska sen takana ovat luonnon ja yhteiskunnan suuret prosessit, joiden kaikkia syy-seuraussuhteita ihmisen äly ei pysty kartoittamaan.

Kun yhteiskunnan itseohjautuvuus ja synergia lisääntyvät, talous kääntyy kestävän kehityksen tielle. Yritysten elinvoima lisääntyy ja työttömyys vähenee. Valtion talouspolitiikalle syntyy liikkumavaraa velkojen takaisinmaksua ja verotuksen keventämistä varten. Verotuksen keveneminen yhdessä yksinkertaisemman lainsäädännön kanssa vähentävät harmaata taloutta ja lisäävät yksityistä yritteliäisyyttä. Henkisen kasvun palkkio yhteiskunnalle on kukoistava talous.

Kansantalouden todellista onnistumista kuvaa parhaiten kansalaisten valinnanmahdollisuuksien, onnellisuuden ja terveyden lisääntyminen. Onnistumista ei voi mitata ainoastaan markoissa. Hyvinvointi on luonnollinen seuraus luovuudesta ja organisointikyvystä, joille on perustana sisäinen rauha ja usko elämän mahdollisuuksiin.


"Jokainen voi tulla onnelliseksi, ellei etsi onnea ulkopuoleltaan, vaan itsestään." * Seneca


Ristiriidaton politiikka ja itseohjautuva hallinto

Politiikassa perinteisesti huomio keskittyy hallituksen ja hallinnon henkilöihin, heidän henkilökohtaisiin kykyihinsä johtaa tilannetta tai ratkaista ongelmia. Vuodesta toiseen vaihdetaan henkilöitä kuvitellen, että uusi vahva johtaja kykenee ratkaisemaan tilanteen. Käytännössä kuitenkin kansakunnan tietoisuuden laatu sitoo hallituksen käsiä, eivätkä politiikan tulokset parane olennaisesti entisestä.

Politiikan maailmankuvasta on puuttunut erittäin keskeinen tekijä: kollektiivinen tietoisuus, joka on yhteiskunnallisten ilmiöiden pohjimmaisin selittävä tekijä. Koska hallitukset eivät ole osanneet kiinnittää huomiota kollektiivisen tietoisuuden laatuun -- puhumattakaan sen kohentamisesta -- ne ovat toistuvasti jääneet ilmapiirin vaihteluiden heiteltäväksi ja jääneet kauas hyvistä tavoitteistaan. Samalla poliitikkojen arvostus on laskenut ja ihmiset ovat vieraantuneet politiikasta, jolla ei ole heille mitään tarjottavaa.

Kollektiivisen tietoisuuden laatu määrää yhteiskunnan itsesäätökyvyn. Jos itsesäätely toimii huonosti, ei hallituskaan pysty kuin paikkailemaan vahinkoja. Byrokratian ja lainsäädännön viidakko on osoitus hallitusten epäonnistuneista pyrkimyksistä hoitaa ongelmia ongelmien tasolla sen sijaan, että ne ennaltaehkäistäisiin pohjimmaisten syiden tasolla. Lakien ja byrokratian määrä ei niinkään mittaa yhteiskunnan kehittyneisyyttä kuin sen terveydentilaa.

Tietoisuuden kehittämisen kautta ihmiset ja kansakunta alkavat toimia enemmän luonnonlakien mukaisesti, jolloin kaikki ongelmat vähenevät ja lainsäädännöllistä kontrollia voidaan purkaa. Harmonisempi tietoisuus helpottaa myös hallinnon työskentelyä: ristiriidat vähenevät ja yhteinen etu kyetään huomioimaan ennen omia intressejä. Laaja-alainen ja kaukokatseinen ajattelu pääsee esille julkisen kuohunnan vähentyessä.

Tietoisuuden kehittyessä yhä suurempi osa kansasta saa edustuksen hallitukseen, koska toisaalta politiikan arvostuksen ja ihmisten valppauden lisääntyessä äänestysprosentti kohoaa, ja toisaalta hallinnon ristiriitojen vähentyessä useammat puolueet poliittisen kentän eri laidoilta kykenevät toimimaan samassa hallituksessa. Luonnonlain puolueen tavoitteena on koko Suomen kansaa edustava kaikkien puolueiden hallitus.

Puoluetuki on ollut tapa varmistaa puolueiden rahoitus huolimatta politiikan epäsuosiosta kansan keskuudessa. Tietoisuuden kehittyessä ja ongelmien vähentyessä politiikan arvostus alkaa jälleen kasvaa, jolloin puoluetuki voidaan tarpeettomana lakkauttaa. Luonnonlain puolue sitoutuu käyttämään mahdollisesti saamansa puoluetuen kansallisen koherenssiryhmän perustamiseen.


Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja sosiaalipolitiikka

Terveys ei tarkoita pelkästään sairauden poissaoloa, vaan kaikinpuolista fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Vaikka nykyinen terveydenhoitojärjestelmä tunnustaakin tämän periaatteen, se on silti pääosin keskittynyt sairauksien hoitoon. Puutteet ennaltaehkäisyssä merkitsevät paitsi mittaamattomia inhimillisiä kärsimyksiä, myös suunnattomia kustannuksia yhteiskunnalle. Terveydenhoidon kustannukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mutta kansanterveys ei ole olennaisesti parantunut -- osin jopa päinvastoin. Arvioiden mukaan jopa 30% kaikista sairauksista syntyy hoitojen tai lääkkeiden sivuvaikutuksista.

Länsimaisen terveydenhoidon aikaisempi menestys on suureksi osaksi perustunut ennaltaehkäiseviin toimiin, kuten puhtaan veden ja ruoan saannin turvaaminen, hygienia ja rokotukset. Nämä lähestymistavat ovat nykyään täysin hyödynnettyjä, eivätkä todennäköisesti tarjoa mahdollisuuksia merkittävään kansanterveyden parantamiseen. Tarvitaan uusia ennaltaehkäiseviä lähestymistapoja.

Sairauksien ennaltaehkäisy on viime kädessä henkilökohtainen asia. Suurimmat hyödyt terveydenhoidossa saavutetaan hyvin yksinkertaisilla päivittäisen elämän rutiineilla ja säännöllisillä elämäntavoilla. Monipuolinen kasvisravinto on yli sadassa tutkimuksessa todettu terveydelle edulliseksi (ks. esim. British Medical Journal, 308: 1667-1670, 1993). Alkavien sairauksien itsehoito jo ennen taudin puhkeamista säästäisi paljolta kärsimykseltä ja monilta poissaolopäiviltä. Kaikki tämä vaatii tehokkaampaa terveyskasvatusta äitiysneuvolasta aikuiskoulutukseen.

Valistus ei kuitenkaan riitä: älyllinen lähestyminen ei tavoita kaikkia kansalaisia -- varsinkaan niitä, jotka ovat suurimmassa riskiryhmässä. Voimakas valistus voidaan kokea 'terveysterrorismiksi', joka suorastaan vähentää halukkuutta noudattaa annettuja neuvoja. Terveyskasvatuksen on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Parempi on palkita hyvästä terveydestä kuin syyllistää huonosta.

Viime vuosikymmeninä on markkinoille tullut kasvava joukko luonnonmukaisia terveydenhoitomenetelmiä. Niille on yhteistä pyrkimys elimistön luontaisen tasapainon palauttamiseen spesifisten sairauksien hoidon sijasta. Terveydenhoitojärjestelmässä näitä tulisi pyrkiä hyödyntämään tutkimusten perustelemassa laajuudessa. Luonnonmukaisten hoitojen suosio kasvaa vuosi vuodelta, vaikka monet niistä eivät vielä kuulu sairausvakuutuksen piiriin. Potilaiden hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää, että luonnonmukaiset hoidot tulisivat osaksi virallista terveydenhoitojärjestelmää.

Paitsi yksilön, myös yhteiskunnan terveydestä on huolehdittava. Yhteiskunta on samalla tavalla sisäistä tasapainoa ylläpitävä monimutkainen järjestelmä kuin ihmisen elimistökin. Sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat voidaan nähdä yhteiskunnan sairauksina. Yhteiskunnan monisyisten ongelmien taustalla on yhteinen nimittäjä -- kollektiivinen stressi. Suora ja tehokas keino stressin vähentämiseksi on kollektiivisen tietoisuuden koherenssia lisäävä ryhmä. Stressin vähentyessä alkavat myös muut terveyspoliittiset toimet tehota paremmin: ihmiset jaksavat huolehtia enemmän omasta terveydestään ja yleinen ilmapiiri muuttuu myönteisemmäksi terveellisille, luonnonlakien mukaisille elämäntavoille.

Ennaltaehkäisevän sosiaalityön yksi keskeisimpiä tekijöitä on perhe. Perheiden hyvinvointi ratkaisee hyvin pitkälle yhteiskunnan tulevan kehityksen suunnan. Sosiaalipoliittisten toimenpiteiden tulisi lujittaa perheitä ja antaa mahdollisuuksia sukupolvien väliseen yhdessäoloon. Ansiotyön ja kodinhoidon välinen suhde tulisi ratkaista ensisijaisesti perheen ja lasten hyvinvointia silmälläpitäen. Yhteiskunta, joka uhraa perhe-elämän taloudellisen hyödyn takia menettää ennen pitkää molemmat.

Yksilön ja yhteisön stressin vähentäminen on avain sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi. Myönteisempi ilmapiiri toisaalta vähentää avun tarvetta, ja toisaalta edistää kansalaisten omaehtoista auttamistyötä. Samoin se helpottaa sosiaalietuuksien perusteiden yksinkertaistamista ja päätöksenteon siirtämistä paikallistasolle lähemmäs avun tarvitsijoita. On kuitenkin tärkeää, että sosiaalituen määrää ei vähennetä ennen kuin todellinen tarve vähenee.

Tehokkaampi ennaltaehkäisevä, luonnonmukainen terveydenhoito on erityisen tärkeää vanhusten hyvinvoinnille ja toimintakyvylle nykyajan nopeatahtisessa yhteiskunnassa. Ikääntyvä väestö on terveydenhoidon puutteiden takia jäänyt tarpeettoman huonoon asemaan, eikä ikäihmisten elämänkokemusta pystytä nykyisellään riittävästi hyödyntämään yhteiskunnan toiminnassa ja lasten kasvatuksessa. Tulevan 'eläkepommin' purkamiseksi on taloudellisestikin välttämätöntä parantaa olennaisesti vanhusten terveyttä ja hyvinvointia.


"Hymy on lyhin etäisyys kahden ihmisen välillä." * Victor Borge


Luonnonmukainen terveydenhoito nyky-yhteiskunnassa

Ihmisen elimistö on luonnon järjestyneiden prosessien luomus. Terve elimistö toimii luonnonlakien mukaisesti, dynaamisessa tasapainossa itsensä ja koko ympäristönsä kanssa. Koululääketiede tarkastelee ihmisen ja ympäristön muodostamaa kokonaisuutta palasina ja kohdistaa toimenpiteensä yleensä yhteen osatekijään kerrallaan. Niinpä hoidot, jotka korjaavat yhden tunnistetun vian, aiheuttavat epälukuisen määrän häiriöitä eli sivuvaikutuksia kokonaisuuden muissa osissa.

Koululääketieteen haittavaikutukset ovat hyvin tutkijoiden tiedossa. Niistä on kertynyt jo yli 10000 tutkimuksen aineisto. Näihin ongelmiin ei kuitenkaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota, koska koululääketiedettä on pidetty puutteistaankin huolimatta parhaana vaihtoehtona. Tieto luonnonmukaisista vaihtoehdoista on ollut hajanaista ja aliarvostettua.

Luonnonmukaisuus terveydenhoidossa tarkoittaa menetelmiä, jotka palauttavat elimistön dynaamisen, luonnonlakien mukaisen tasapainon. Tällöin kaikki epätasapainon aiheuttamat erilaiset oireet häviävät, eikä sivuvaikutuksia esiinny. Tasapainon palauttamiseen tarvitaan luonnon älykkyyttä, joka voi tulla luonnontuotteista, hoitajan toimenpiteistä tai potilaasta itsestään. Parantava vaikutus voi välittyä minkä aistin kautta tahansa, mukaanlukien tietoisuuden kenttäilmiöt.

Koululääketieteen mukaisessa hoidossakin potilas paranee ennen kaikkea luonnon älykkyyden ansiosta. Koululääketieteen voimakkaat menetelmät voivat parhaimmillaan poistaa paranemisen esteitä, kuten syöpäkasvaimen, mutta lopusta on potilaan elimistön huolehdittava itse. Tulevaisuudessa on pyrittävä terveydenhoitojärjestelmään, joka ensisijaisesti vahvistaa luonnon älykkyyden toimintaa ihmisissä ja yhteiskunnassa, ja tarvittaessa turvautuu voimakkaisiin menetelmiin akuuttien ongelmien pysäyttämiseksi.

Kaikki luonnonmukaisen nimellä kulkevat menetelmät eivät ole yhtä tehokkaita elävöittämään luonnon älykkyyden toimintaa. Esimerkiksi monet luontaistuotteet on synteettisten lääkkeiden tavoin puhdistettu ja eristetty alkuperäisistä kasveista, jolloin näiden kasvien molekyylirakenteeseen kiteytynyt luonnon älykkyys on suurelta osin menetetty. Monet vaihtoehtoiset menetelmät ovat koululääketieteen menetelmien tavoin yksittäisiä toimenpiteitä, jotka eivät ota potilaan ja ympäristön muodostamaa kokonaisuutta riittävästi huomioon. Koululääketiede ei sekään ole yhtenäinen oppijärjestelmä, vaan osa lääkärikunnasta on käytännön kokemusten kautta oivaltanut kokonaisuuden hoitamisen tärkeyden. Länsimainen terveydenhoito on selvästi käymistilassa ja odottaa uuden ajattelutavan selkeytymistä vanhan, puutteelliseksi osoittautuneen tilalle.

Tässä tilanteessa suosittelemme terveydenhoitoalan ihmisille tutustumista vanhoihin, luonnonmukaisiin lääkintäperinteisiin. Niistä löytyvät menetelmät ovat yleensä halpoja ja yksinkertaisia, koska muinaisilla kulttuureilla ei ollut käytettävissään modernia tekniikkaa. Tietoa on säilynyt eri puolilla maailmaa, myös Suomessa, mutta usein hyvin hajanaisessa muodossa. Yksi tärkeä poikkeus tästä on Intian vedalainen lääkintäperinne, ayurveda. Uudelleen elvytetyssä muodossaan monet sen lähestymistavoista ovat jo osoittautuneet hyvin tehokkaiksi. Ayurveda ei ole yksittäinen menetelmä tai hoito, vaan kokonainen terveydenhoitojärjestelmä, joka periytyy useiden tuhansien vuosien takaa. Ayurvedan erityispiirteistä mainittakoon seuraavat:

Ayurvedan mukaisia hoitoja ja valmisteita on nykyisin saatavana useista lähteistä. Eniten tutkimuksia on tehty TM-organisaation piirissä, jossa ayurvedan uudelleen elvytetyistä menetelmistä on koottu kokonaisuus, Maharishi Ayurveda (MAV) (ks. esim. Journal of the American Medical Association, 265(20): 2633-2637, 1991). MAV:n tehokkuutta on kartoitettu yli 600 tutkimuksessa (TM-tutkimukset mukaanlukien). Tutkimuksissa on havaittu lukuisia terveyshyötyjä kaikissa ikä- ja sosiaaliryhmissä. Esimerkiksi TM-harjoituksen on havaittu vähentävän terveydenhoitopalvelujen tarvetta keskimäärin 50% (Psychosomatic Medicine 49: 493-507, 1987) ja terveydenhoidon kustannuksia 35% (American Journal of Health Promotion 10(3): 208-216, 1996). Pitkäänkin kroonisesti sairastaneiden potilaiden hoidossa on MAV:aa kokonaisvaltaisesti soveltamalla saatu hyviä tuloksia (Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 5(35): 586-594, 1989).


"Meissä jokaisessa oleva luonnon parantava voima on suurin voima parantumisessa." * Hippokrates


Kokonaisvaltainen kasvatus

Suomen merkittävin voimavara on viiden miljoonan kansalaisen luovuus, älykkyys ja osaaminen. Siksi kasvatus ja koulutus ovat Luonnonlain puolueen ohjelman tärkein kulmakivi. Kasvatusjärjestelmän tehtävä on ohjata mahdollisimman moni kansalainen ihmisenä olemisen ja maailmankaikkeuden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen niin älyllisesti kuin kokemuksellisestikin, sekä löytämään oma ainutlaatuinen elämäntehtävänsä. Tavoitteena on onnellinen, itseään toteuttava, kanssaihmisiä kunnioittava ja ympäristöstä huolehtiva 'maailmankaikkeuden kansalainen'.

Koulujärjestelmän sisäisen uudistamisen tarve on ilmeinen. Tiedon valtava lisääntyminen, ympäristön maailmanlaajuiset uhat, työelämän kasvavat haasteet ja suurtyöttömyyden aiheuttama epävarmuus tulevaisuudesta kohdistavat opiskelijoihin ennennäkemättömiä paineita. Antoisaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja käytännön arkielämässä tarvittaviin taitoihin ei nykyinen järjestelmämme anna riittävän hyviä valmiuksia.

Opetusalan kansainvälisten järjestöjen suorittamien tutkimusten mukaan on koulutus Suomessa tällä hetkellä keskitasoa yksittäistietojen opetuksen osalta, mutta kokonaisuuksien hallintaa ja oma-aloitteista työskentelyä Suomessa opetetaan vähemmän kuin muissa teollistuneissa maissa keskimäärin. Nykyinen opetuskäytäntö suosii ulkoisen tiedon määrää oppimisen laadun kustannuksella. Oppilaan sisäisen kasvun merkitystä ei ole riittävästi huomioitu. Opetusjärjestelmästä ovat suurelta osin puuttuneet menetelmät joilla voidaan edistää tietoisuuden kasvua.

Opiskelijan tietoisuuden kehittyminen on perusta kaikelle oppimiselle. Vain sisäistetty tieto kantaa hedelmää. Tietoisuudeltaan kehittynyt ihminen pystyy omaksumaan tietoa ja käyttämään sitä parhaalla tavalla itsensä ja ympäristönsä hyväksi. Korkea tietoisuuden tila ja laaja ymmärryskyky voivat jollekulle olla synnyinlahjoja, mutta useimmille henkisen, kokemuksellisen ja tiedollisen kasvutapahtuman tulos.

Ulkoisen tiedon tulee antaa opiskelijalle viitekehys, jonka avulla hän pystyy hahmottamaan ja jäsentämään maailmaa. Sisäisen tiedon tulee auttaa häntä kokemaan itsensä tietoisena ja vastuullisena olentona ihmisyhteisön, ympäristön ja maailmankaikkeuden harmonisessa kokonaisuudessa. Yhdessä ne ovat 'kartta ja kompassi' kaikin puolin tyydyttävää ja antoisaa elämää varten.

Nykyisestä oppijärjestelmästä puuttuu tieto korkeampien tietoisuuden tilojen olemassaolosta ja merkityksestä. Tavanomaisten tietoisuuden tilojen, syvän unen, unennäön ja aktiivisen valvetilan lisäksi on olemassa korkeampia tietoisuuden tiloja, joiden kehittyminen edellyttää mielen kokemista sen koko laajuudessa, aina hiljaisimpaan perustilaan, puhtaan tietoisuuden tilaan asti.

Luonnonlain puolue tukee kaikkia kasvatusmenetelmiä, joiden ihmiselämälle myönteisistä vaikutuksista on tutkittua näyttöä. Tietoisuuden kehittämisen suhteen eniten tutkittu menetelmä on Transsendenttinen Meditaatio. Sen avulla tehdyissä opetuskokeiluissa on tietoisuuden kehityksen merkitys tullut hyvin selkeästi ilmi. Lähtötasosta riippumatta oppilaat ovat hyötyneet huomattavasti päiväohjelmaan lisätystä meditaatioharjoituksesta. Kehitys on ilmennyt paitsi oppilaiden lisääntyneenä kyvykkyytenä ja motivaationa, myös koko oppilaitoksen parantuneena ilmapiirinä. (Ks. esim. Education 107: 49-54, 1986; 109: 302-304, 1989).


"Maailmanhistoria alkaa lastenhuoneista." * Jean Pestalozzi

"Opettajan korkein taito on herättää luovan ilmaisun ja tietämisen ilo." * Albert Einstein


Puhtaat elintarvikkeet ja myrkytön maatalous

Luonnonlain puolue haluaa Suomen olevan tulevaisuudessakin omavarainen maatalouden suhteen ja säilyttää elävän suomalaisen maaseutuyhteisön. Tämä edellyttää tuotantotapoja, jotka ovat taloudellisesti, ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviä. Yhä halvempien elintarvikkeiden tuotanto laadun kustannuksella on lopetettava.

Menneinä vuosikymmeninä maataloudessa on saavutettu taito käyttää yksittäisiä, eristettyjä luonnonlakeja, mm. kohottamalla kylvösiemenen geneettistä laatua ja ravitsemalla maaperää erilaisilla kemikaaleilla. Tällainen luonnonlakien osittainen soveltaminen on kuitenkin aiheuttanut vakavan epätasapainon ympäristöömme. Maatalous on esim. järviemme suurin saastuttaja. Myös maaperän eroosio ja happamoituminen ovat Suomessa täydessä vauhdissa. On huomattavan ristiriitaista, että samanaikaisesti kun tuetaan 'tuottoisaa' tehomaataloutta, maksetaan korvauksia siitä, että viljelyskelpoista maata jätetään viljelemättä.

Ravintomme sisältämät epäpuhtaudet ja kemikaalit ovat vaarantaneet koko kansakunnan terveyden. Kemiallisilla lisäaineilla on monia tuntemattomia sivuvaikutuksia. Lääketieteen asiantuntijat epäilevät useiden sairauksien johtuvan juuri ravinnon epäpuhtauksista (ks. esim. Pesticide et Cancer humain, European Environmental Bureau 12/1994).

Luonnonmukaisessa viljelyssä ei käytetä kemiallisia lannoitteita eikä torjunta-aineita. Sen sijaan annetaan suuri arvo ihmisen ja luonnon välisen elävän vuorovaikutuksen kehittämiselle. Tuottavuutta voidaan tehostaa esim. suunnitelmallisen viljelykierron avulla. Lannoittaminen hoidetaan esim. kompostoinnin, tuhkan tai viherlannoituskasvien avulla. Lannoituksen perustuessa luonnon omiin aineisiin ja menetelmiin kasvien vastustuskyky tauteja ja tuholaisia vastaan lisääntyy. Luonnonmukaisesti lannoitetut kasvit ovat ravinnerikkaita ja maukkaita. Yleensä ne myös säilyvät paremmin kuin helppoliukoisella typellä lannoitetut kasvit.

Tällä hetkellä vallitsevan käsityksen mukaan luonnonmukaisen viljelyn tuottamat hehtaarisadot ovat jonkin verran pienempiä kuin tehoviljelyssä. Menetelmät kuitenkin kehittyvät jatkuvasti. Pienistä käyttökustannuksista, ympäristöystävällisyydestä ja hyvistä vientimahdollisuuksista johtuen luonnonmukaisen viljelyn kokonaistuottavuus on jo nyt selvästi tehoviljelyä parempi.

Luonnonlain puolueen tavoitteena on kokonaan luonnonmukaisesti viljelty kukoistava maaseutu. Sekä maan- että metsänviljelyn muuttaminen luonnonmukaiseksi on pitkällä tähtäyksellä kannattavaa sekä terveydellisestä, ympäristöllisestä, työvoimapoliittisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Luonnonmukaisen viljelyn laaja leviäminen edellyttää, että kuluttajien laatutietoisuus kasvaa nykyisestä. Ihmisten on tiedostettava, että pitkällä tähtäimellä laadukas ravinto on myös edullisinta. Sekä valistus että kansakunnan tietoisuuden kehittäminen on siis välttämätöntä maatalouden tulevaisuuden kannalta.

Katsomme, että yhteiskunnan tulee suojata maatalousyrittäjät talouden ja luonnonolojen vaihtelujen vaikutuksilta, jotka tällä alalla ovat erityisen voimakkaita. Kuitenkin kansantaloudellisesti järkevämpään luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen vähentää maataloustuen tarvetta tulevaisuudessa. Maataloustuki tulisi kohdentaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Pyrimme vaikuttamaan sekä Suomessa että EU:ssa siten, että luonnonlakien vastaisesta tehotuotannosta luovutaan. Britanniassa ilmennyt 'hullun lehmän tauti' on vakava varoitus tehotuotannon riskeistä. Toinen huolestumista herättävä kehityssuunta on geenitekniikan soveltaminen elintarviketuotantoon. On suuri erehdys kuvitella, että ihminen geenitekniikan avulla kykenisi muutamassa vuodessa tai vuosikymmenessä luotettavasti muokkaamaan elintarvikkeiden geneettistä rakennetta ilman huomattavaa vahingollisten sivuvaikutusten riskiä. (Lisää aiheesta)


"Tämän tiedämme: maa ei kuulu ihmiselle; ihminen kuuluu maahan. Tämän tiedämme. Kaikki asiat ovat kytkeytyneet toisiinsa kuin veri, joka yhdistää perheen. Kaikki asiat ovat yhteydessä toisiinsa. Mitä tapahtuukin maalle, tapahtuu maan lapsille. Ihminen ei kutonut elämän verkkoa: Hän on vain yksi säie siinä. Mitä hän tekeekin verkolle, hän tekee sen itselleen." * Intiaanipäällikkö Seattle 1854


Viisas energiantuotanto ja puhdas ympäristö

Ympäristön saastuminen on seurausta luonnonlakien rikkomisesta jo useiden edellisten sukupolvien aikana. Kaiken saastuttamisen taustalla ovat luonnolle vieraat toimintatavat ja ajattelutottumukset. Inhimillinen äly ei ole pystynyt hahmottamaan globaalin ympäristön monimutkaisuutta, siksi luonnonlakien rikkominen on ollut väistämätöntä. Ongelmien ratkaisuksi ei riitä jälkien paikkailu, vaan koko yhteiskunnan on alettava ajatella ja toimia luonnonlakien mukaisesti.

Luonnonlain puolue korostaa ympäristönhoidon kokonaisvaltaisuutta. Ympäristösaasteet eivät ole pelkästään kemiallisia. Tajuntaamme ja hyvinvointiimme vaikuttavat paljon esim. tiedotusvälineet, ympäristön esteettisyys ja melu. Yhdyskuntasuunnittelussa tulee huomioida kaikkien aistien kautta tulevat, sekä läheisestä että kaukaisesta ympäristöstä peräisin olevat vaikutteet. Ihmiseen vaikuttavat paljon useammat asiat kuin tietoisesti kykenemme aistimaan. Muinaiset kulttuurit* olivat monessa suhteessa paremmin selvillä ihmiseen vaikuttavista luonnonilmiöistä ja rakensivat yhdyskuntansa tämän tiedon perusteella. Sekä modernia että perinnetietoa soveltamalla voidaan elämisen laatua kohottaa tuntuvasti nykyisestä.

Kollektiivinen tietoisuus on elinympäristömme syvällisin osa. Stressi kollektiivisessa tietoisuudessa on kaikkein laajimmin vaikuttava saastumisen muoto. Siksi Luonnonlain puolueen tärkein elinympäristöä kohentava menetelmä on kollektiivista tietoisuutta puhdistava koherenssiryhmä. Se mahdollistaa yleisen asenteiden, arvojen ja käyttäytymisen muutoksen, joka luo perustan onnistuneelle ympäristöpolitiikalle. Tietoisuuden kehittyminen lisää luovuutta, jonka avulla löytyvät uudet, luontoa säästävät ja elinympäristöä kunnioittavat tekniikat ja toimintatavat, jotka sovittavat modernin elämäntavan ekologisiin vaatimuksiin.

Suomessa ympäristönsuojelu on kansainvälisesti katsoen hyvällä tasolla, mutta vielä kaukana kestävän kehityksen vaatimuksista. Siirtymää kohti tehokkaampaa ja kestävämpää energian ja raaka-aineiden käyttöä on syytä nopeuttaa nykyisestä. Lainsäädäntöä ja verotusta on uudistettava tästä näkökulmasta. Siirtymävaihe on nähtävä mahdollisuutena luoda uutta liiketoimintaa ja vientiä energian säästön, jätteiden hyötykäytön ja uusien energianlähteiden ympärille.

Uusiutumattomien luonnonvarojen lisähyödyntämiseen on tässä vaiheessa suhtauduttava hyvin kriittisesti. Teollisuus saattaa lyhytnäköisessä voitontavoittelussa ajaa hankkeita, jotka eivät ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia. On esimerkiksi kyseenalaista, onko ydinvoiman lisärakentaminen pitkällä tähtäimellä lainkaan kannattavaa. Sikäli kun ydinvoimaan sijoitetaan yhteiskunnan varoja, ne tulisi kohdentaa Itä-Euroopan vaarallisten laitosten korjaamiseen ja korvaamiseen.

Modernia tekniikkaa tarjotaan toisinaan ratkaisuksi moniin yhteiskunnan ongelmiin. Epäilemättä tekniikka kehittyy vastaisuudessakin tavoilla, joita tuskin pystymme kuvittelemaan, ja se tarjoaa jatkossakin monia hyödyllisiä apuvälineitä yhteiskunnan rakentamiseen. On kuitenkin naiivia odottaa siitä patenttiratkaisua, koska tekniikan sovellukset ihmisen rajoitetun älykkyyden luomuksina sisältävät aina virheitä. Yhteiskunnasta tulee sitä haavoittuvampi mitä enemmän se on riippuvainen tekniikan sovelluksista.

On tärkeää huomata, että tekniikan aiheuttamat ongelmat eivät ratkea palaamalla alkeellisempaan tekniikkaan. Jo muinaisina aikoina ihminen on aiheuttanut ekologisia katastrofeja hyvin yksinkertaista tekniikkaa käyttäen. Tekniikan kehitys on osa ihmisen kulttuurievoluutiota ja se luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia rakentaa yhteiskuntaa ja luoda kulttuuria. Tekniikan soveltamisen seuraukset riippuvat ihmisten ja yhteiskunnan tietoisuuden laadusta. Tietoisuutta kehittämällä opitaan tekniikkaakin hyödyntämään viisaammin ja kaukonäköisemmin.

* Vanhojen kulttuurien raunioita tutkiessa on helppo havaita, miten rakennukset on sijoiteltu pääilmansuuntien mukaan. Vedaperinteen osa-alue, sthapatya-veda, sisältää lukuisia periaatteita koskien huoneiden, rakennusten ja kokonaisten yhdyskuntien sijoittelua luonnonlakien kannalta suotuisimmalla tavalla.


* Amerikkalaisten astronauttien katsellessa ensimmäisen kerran kuun pinnalta maata heitä hätkähdytti ilmestysmäinen näky: aamuauringon hohteessa maapallomme loisti paratiisimaisena kauniina sinisenä helmenä mittaamattoman avaruuden syleilyssä. Moderni ihminen kohtasi Luojan luomuksen kaikessa kauneudessaan. Tällaisena meidän tulisi maailma nähdä ja kokea -- sekä toimia sen mukaisesti.


Geenitekniikka esimerkkinä osittaisen luonnonlakien hyödyntämisen vaaroista

Luonto on kokonaisuus, ja sen osittaisesta manipuloimisesta voi olla arvaamattomia seurauksia. Nykytiede on osittunutta, se tutkii ja käyttää hyväksi vain osia luonnon kokonaisuudesta. Puutteellinen ymmärrys kokonaisuudesta ja osittainen luonnonlakien hyväksikäyttö voi olla vaarallista. Siitä voi tulla poliittisen vallan tai taloudellisen hyödyn tavoittelun väline. Mitä perustavammalla tasolla luonnon järjestykseen puututaan, sitä suuremman tuhon voimat ovat käytettävissä.

Luonnon hienoin taso on älykkyys, organisoiva voima, joka kasveissa, eläimissä ja ihmisissä on tiivistynyt solujen geenirakenteeseen. Sattumalla ei ole sijaa luonnon älykkyyden toiminnassa. Omenan siemenestä tulee aina omenapuu. Luonnon kokonaisuuden harmonian kannalta kaikki on aina tarkoituksenmukaista.

Uusi geenitekniikka on mahdollistanut ihmiselle puuttumisen luonnon älykkyyden toimintaan tavalla joka voi muuttaa luonnon sisäistä järjestystä peruuttamattomasti sukupolviksi eteenpäin. Laboratorioissa voidaan kehittää perimältään muunnettuja eliöitä, jotka luonnossa syrjäyttävät alkuperäiset lajit, tai joiden uudet ominaisuudet leviävät risteytymien kautta toisille lajeille. Muunnettujen geenien kaikkia vaikutuksia ei voida mitenkään arvioida. Eliöyhteisöön levinneitä geenivirheitä ei voida poistaa eikä niiden vaikutuksia rajoittaa.

Vasta viime aikoina tiedeyhteisö on havahtunut käsillä olevaan vaaraan. Geenitekniikka on kuitenkin maailmanlaajuinen liiketoimi ja sen vaarojen eliminoiminen on mahdollista ainoastaan maailmanlaajuisella yhteistyöllä.

Luonnonlain puolueessa nähdään, että taloudellisten intressien takia ei saa vaarantaa ihmisiä, eläimiä tai ekosysteemiä. Perimältään muunnettujen eliöiden laskeminen luontoon tulisi toistaiseksi kieltää kokonaan maailmanlaajuisesti. On myös teollisuuden etujen mukaista, että geenitekniikan globaalit riskit jäävät toteutumatta.


Vahva kansallinen tietoisuus on itsenäisyyden tae

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin on herättänyt kansalaisissa huolta kansallisen identiteetin häviämisestä ja päätösvallan menettämisestä. Toisaalta liittymisen uskotaan olevan edullista vapaakaupan ja talouden yhdentymisen vuoksi. Luonnonlain puolue korostaa, että unioniin liittyminen ei sinällään ratkaise ongelmia eikä välttämättä vie päätösvaltaa tai yhdenmukaista kulttuuria. Mikäli Suomen kansallinen tietoisuus on riittävän vahva, voimme säilyttää riippumattomuuden ja omaleimaisen kulttuurin sekä ratkaista taloudelliset ongelmamme. Tietoisuutta kehittämällä voidaan saavuttaa tarvittava henkinen vahvuus, jolla kukoistamme yhdentyvän Euroopan itsenäisenä osana.

Luonto on äärettömän moninainen, mutta toimii silti yhtenä kokonaisuutena. Samalla tavalla haluamme nähdä kansainvälisen yhteisön kokonaisuutena, joka muodostuu omaleimaisista, itsenäisistä osista. Katsomme, että jokaisen ihmisen on hyvä elää siinä maassa ja kulttuurissa, jossa on syntynyt, kuitenkaan unohtamatta kansainvälistä kanssakäymistä ja kulttuurirajat ylittävää ymmärrystä. Yli 50 maassa toimivien Luonnonlain puolueiden kanssa haluamme aktiivisesti olla mukana rakentamassa harmonista, itsenäisten kansojen muodostamaa maailmanperhettä.

Euroopan Unionin nykyiset ongelmat johtuvat siitä, että se on olemassa vain paperilla -- ei ihmisten mielissä. Nykymuodossaan EU:sta on tullut pikemminkin ongelmien aiheuttaja kuin ratkaisija. Esimerkiksi geenimuokatut elintarvikkeet ovat tulossa kaikkiin EU-maihin, vaikka osa jäsenmaista selkeästi vastustaa niitä. Toinen esimerkki on talous- ja rahaliitto: EU on ajamassa kaikkia jäsenmaita yhteisen valuutan ja keskuspankin puitteisiin aikana, jolloin rahatalous dominoi vahvasti kaikkea yhteiskuntaelämää. Tämä tarkoittaa voimakasta puuttumista jäsenmaiden itsenäisyyteen ja omavaraisuuteen.

Mielestämme valtioiden, jotka eivät ole pystyneet ratkaisemaan omia sisäisiä asioitaan, kuten laajaa rikollisuutta, ei tulisi puuttua muiden valtioiden asioihin. Maailmanpoliisien sijasta tarvitaan nyt rauhan hengessä toimivia tietoisuuden kohottajia muita valtioita tukemaan. Kannatamme sellaista kehitysapua, joka tapahtuu vastaanottajamaan ehdoilla ja sen kulttuuria ymmärtäen. Tuemme kansalaisjärjestöjä, jotka toteuttavat ruohonjuuritason kehitysapua niin kotimaassa kuin avunsaajamaissakin. Erityisesti suosimme auttamista periaatteella, että autetaan pulassa olevia auttamaan itse itseään.

Puolustuslaitos on hyödyllinen, jos se kykenee takaamaan turvallisuuden ja ehkäisemään sodat. Aseiden lisääminen ei varmista turvallisuutta, sillä se lisää pelkoa ja jännitystä naapurimaissa. Aseellinen voima merkitsee vain kykyä tuhota itsensä. Rauhansopimukset eivät nekään takaa turvallisuutta. Viimeisten 3000 vuoden aikana on 8000 erilaisen rauhansopimuksen tai artiklan voimin yritetty rakentaa maailmanrauhaa -- tunnetuin tuloksin. Jäsenyys sotilasliitoissa tai puolueettomuus eivät nekään tarjoa ratkaisua Suomen turvallisuuskysymyksiin.

Sodat ja epäjärjestys syntyvät ihmisten mielissä. Kollektiivisen tietoisuuden kehittyminen ja stressin väheneminen luovat perustan onnistuneelle rauhankehitykselle. Esimerkiksi Mosambikin valtiossa päättyi pitkä sisällissota ja maassa alkoi ennennäkemätön kehitys sen jälkeen, kun hallitus oli perustanut useita koherenssiryhmiä armeijan keskuuteen. Suomenkin armeijaan voitaisiin perustaa kriisejä ennaltaehkäisevä, koherenssia luova joukko-osasto. Näin suomalaisten rauhanturvaajien perinteikäs ura saisi arvoisensa jatkon.


"Kuten ihmisen on kansankin ratkaisevissa ajankohdissa henken kuohun keskeltä palauduttava, keräydyttävä itseensä, on väkevällä hillinnällä seisahdettava satunnaiset virtailut mielialoissaan, sukellettava syvemmälle niihin ja seestyttävä sisäisesti tyveneksi ja kirkkaaksi tavatakseen sisäisen olemuksensa hiljaisen, syvän ja väkevän pohjavirran, jonka haltuun antautuen ainoastaan menneisyys voi suorana ja hämmentymättömänä virrata tulevaisuudeksi." * Volter Kilpi 1917


Kukoistava Suomi

Ihmisten mielissä oleva kuva tulevaisuudesta vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Jos ihmiset odottavat tulevaisuudelta työttömyyttä, sairauksia ja sosiaalista levottomuutta, he hyvinkin saattavat rakentaa itselleen sellaisen tulevaisuuden. Jos taas he näkevät tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia ja uusia löytöjä, he ovat jo puolitiessä matkalla löytämään ja toteuttamaan kukoistavan yhteiskunnan.

Kukoistava Suomi on meidän ulottuvillamme. Jo nyt me elämme rikkaassa, hyvin koulutetussa yhteiskunnassa. Varsin pienillä muutoksilla -- siirtämällä painopistettä tietoisuuden kehittämiseen -- voimme toteuttaa kukoistavan Suomen tämän sukupolven aikana. Siihen tarvitaan kaikkien suomalaisten luovuus, älykkyys ja työpanos. Jokainen meistä voi alkaa kantaa kortensa kekoon jo tänään. Ei ole väliä, oletko työssä vai työtön; tekemistä riittää jokaiselle. Katsele ympärillesi, ja katso peiliin. Onko näkemäsi sitä mitä haluat?


"Maailma on nyt liian vaarallinen millekään vähemmälle kuin Utopia." * R. Buckminster Fuller

"Jos nykymaailmassa olisi yhtään enemmän ihmisiä, jotka toivoisivat enemmän omaa onneaan kuin toisten onnettomuutta, meillä olisi paratiisi muutamassa vuodessa." * Bertrand Russell


Kirjallisuutta

Tämä ohjelma on väistämättä vain pieni näyte siitä tiedosta, jonka varassa Suomen on siirryttävä seuraavalle vuosituhannelle. Kiinnostuneille esittelemme tässä joitakin kirjoja, joiden avulla näkemystä voi syventää. Saatavilla on vielä myös eduskuntavaaliohjelmamme 'Kukoistava Suomi', jonka voi tilata puoluetoimistosta.

Osmo Soininvaara: Hyvinvointivaltion eloonjäämisoppi. WSOY 1994. * Hyvin perusteltu näkemys siitä, millaisilla pelisäännöillä suomalainen yhteiskunta toimisi olennaisesti paremmin kuin nykyään. Mielestämme näiden ajatusten suhteellinen näkymättömyys päivänpolitiikassa on yksi osoitus kollektiivisen tietoisuuden sekavasta tilasta. Hyvät ehdotukset hukkuvat huonojen sekaan.

Risto Harisalo & Ensio Miettinen: Vastuuyhteiskunnan peruslait. Tampere Univ. Press 1995. * Teoreettinen esitys periaatteista, jotka vallitsevat itseohjautuvassa yhteiskunnassa. Teoria yksin ei vie meitä sellaiseen yhteiskuntaan, mutta sen tunteminen auttaa erottamaan oikeaan ja väärään suuntaan vievät askeleet.

Lauri Rauhala: Meditaatio. Otava 1986. * Meditaation psykologiaan ja filosofiaan perehtyneen tutkijan perusteos aiheesta.

Charles N. Alexander & Ellen J. Langer (eds.): Higher stages of human development: perspectives on adult growth. Oxford Univ. Press 1990. * Kokoomateos aikuistumisen ja psykologisen kasvun ulottuvuuksista.

Maharishi Mahesh Yogi: Olemisen tiede ja elämisen taito. Lootus-kirja 1996. * Maharishin oma esitys Transsendenttisesta Meditaatiosta. Varmasti autenttinen, mutta ei ehkä helpoin tapa aloittaa asiaan tutustuminen.

Jay B. Marcus: The crime vaccine. How to end the crime epidemic. Claitor's 1996. * Perusteellinen esitys TM-tekniikan mahdollisuuksista rikosten ehkäisyssä ja rikollisten kuntoutuksessa. Hyvin ymmärrettävä myös meditaatioon perehtymättömälle.

John Fagan: Genetic engineering: the hazards. Vedic engineering: the solutions. MUM Press 1995. * Geenitekniikan kritiikkiä tutkijalta, joka lopetti geenitekniikan tutkimisen 23 vuoden jälkeen, koska katsoi sen tuottavan enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Samalla hän esittelee vedaperinteeseen pohjautuvia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Stuart Kauffman: At home in the universe. The search for laws of complexity. Viking 1995. * Uusi näkemys elämän synnystä ja kehityksestä itseorganisoitumisen ja luonnonvalinnan yhteispelin tuloksena. Kauffman hahmottelee myös itseorganisoitumisen roolia yhteiskuntien kehityksessä.

Peter Russell: The awakening Earth. The global brain. Arkana 1991. * Visio evoluution seuraavasta suuresta askeleesta ihmiskunnan tietoisuuden kehittyessä. Russellin näkemys ei ehkä osu täysin oikeaan, mutta kirja on siitä huolimatta selkeä kokonaisesitys monista ohjelmamme tärkeistä periaatteista. Huomaa kuitenkin, että Russell, samoin kuin Kauffman, esittävät mielestämme jossain määrin kritiikittömiä arvioita tekniikan mahdollisuuksista.


"Maailma on niin kuin me olemme." * Maharishi Mahesh Yogi


Luonnonlain puolueen kotisivulle

Valmistunut 4.9.1996
Päivitetty 17.9.1998