Luonnonlain puolue

Hatanpään valtatie 7, 33100 Tampere Puh: (03) 222 7000 Fax: (03) 222 7001Internet: www.llp.fi


- LEHDISTÖTIEDOTE -
24.6.1997

15 Eurooppalaisen Luonnonlain puolueen
johtajan yhteinen julkilausuma

EU-maiden Luonnonlain puolueiden johtajat kokoontuivat Amsterdamissa viikko sitten jälleen samaan aikaan EU-huippukokouksen kanssa tarjotakseen toimivia ratkaisuja Euroopan Unionin ongelmiin. Luonnonlain puolueita toimii nykyään yli 50 maassa, mm. useimmissa EU-maissa, ja niiden takana on jo useita miljoonia äänestäjiä.

Täysin suvereenien kansakuntien Euroopan Unioni

Luonnonlain puolueet tarjoavat luotettavaa, tieteellistä ohjelmaa todellisen ja kestävän ykseyden luomiseksi Eurooppaan. Luonnonlain puolueet korostavat, että Euroopan maiden ei tarvitse Euroopan Unionin vuoksi luopua suvereenisuudestaan, vapaudestaan päättää itse mikä on niille hyväksi. Ykseyttä ja harmoniaa ei voida saavuttaa riippuvuuden tilassa. Ainoastaan vahvat, yhdentyneet, suvereenit kansakunnat voivat olla rakentamassa Euroopan Unionia, jolla on todellista merkitystä ja arvoa jäsenmailleen.

Jan Storms, Alankomaiden Luonnonlain puolueen tieteellisen osaston johtaja totesi: "Jos kansakuntien suvereenisuus heikkenee tai jopa kumoutuu, kuten selkeästi tapahtuu Euroopan Unionin rakentuessa nykyisellä tavallaan, Unioni tuntuu pakkopaidalta niille, jotka ovat siihen joutuneet. Tällä tavalla Euroopan johtajat kylvävät tulevien konfliktien siemeniä sen sijaan, että edistäisivät harmoniaa Euroopan kansojen kesken."

Luonnonlain puolueiden johtajat korostavat, että yhdentymistä ei voida saavuttaa poliittisin keinoin, kuten EU:n lähihistoria on osoittanut. Ykseyttä ei voida säätää lailla. Ainoastaan Luonnonlaki voi luoda suvereenien kansakuntien yhdentyneen Euroopan, aivan kuten Luonnonlaki voimistaa ihmiskehon jokaista solua ja elintä samalla ylläpitäen koko kehon yhtenäisyyttä. Jos tämän päivän Euroopan poliittiset johtajat todella haluavat luoda rauhaa, harmoniaa ja ykseyttä Eurooppaan niiden tulisi turvautua Luonnonlakiin, sillä ainoastaan sellainen ykseys, joka on kasvanut luonnollisella tavalla voi olla todellista ja pysyvää.

Sekä elävät olennot että yhteiskunnat rakentuvat monimutkaisella, hierarkkisella tavalla. Hierarkian jokaisella tasolla näemme kaksi vastakkaista taipumusta: yksilöllisyyden korostaminen sekä tarve sovittautua suurempaan kokonaisuuteen. Arthur Koessler kirjoitti: "Terveessä organismissa ja terveessä yhteiskunnassa näitä kahta taipumusta pidetään tasapainossa kaikilla hierarkian tasoilla." Epätasapaino kumpaan tahansa suuntaan saa organismin tai yhteiskuntarakenteen menettämään yhtenäisyytensä. Vaikka Euroopan Unionissa tiedetään olevan epätasapainoa molempiin suuntiin, on myös selvää että sitä rakennetaan uhraamalla sen jäsenvaltioiden yksilöllisyyttä - vapautta, suvereenisuutta, autonomiaa - yhtenäisyyden nimissä. Tämä on suuressa määrin vahingoittava prosessi kaikille asianosaisille.

"Tasapainon säilyttäminen näiden vastakkaisten taipumusten - yksilöllisyyden korostamisen ja tarpeen sovittautua suurempaan kokonaisuuteen - välillä on Euroopan valtavan monimuotoisessa yhteiskunnassa on tehtävä, jota yksinkertaisesti ei voi jättää pelkästään ihmisälyn tehtäväksi. Yhdentymisprosessin historia, joka on täynnä ongelmia, konflikteja, jännitystä ja täyttymättömiä lupauksia tekee tämän hyvin selväksi.", Storms sanoi.

Ainoastaan Luonnonlain voittamaton kehitysvoima ja älykkyys voivat edistää jokaisen maan taipumuksia, toiveita ja tarpeita samalla voimistaen koko Unionin kollektiivista etua.

Luonnonlain puolueiden johtajien julkilausuma

Ainoastaan Luonnonlain puolueet tarjoavat menettelytavan, käytännöllisen ja koetellun tavan, jolla Luonnonlain kehitystä luova vaikutus voidaan elävöittää Euroopan ja sen jokaisen valtion kollektiivisessa tietoisuudessa. Siihen kuuluu "Ryhmä Hallitukselle", joka koostuu 7000 asiantuntijasta Maharishin Transsendenttisessa Meditaatiossa ja joogalennossa, joiden tutkimukset ovat osoittaneet tuovan koherenssia, yhdentyneisyyttä ja vakautta kollektiiviseen tietoisuuteen. 7000 joogalentäjän ryhmän luoma positiivinen vaikutus tuo tasapainon Euroopan Unionin yhdentäviin ja moninaistaviin taipumuksiin. Se ylläpitää ja voimistaa suvereenisuutta ja tuo Luonnonlain tuen jokaiselle kansakunnalle. Samanaikaisesti se voimistaa kansakuntien ykseyttä ja yhdistää ne luonnolliseksi ja voimakkaaksi kokonaisuudeksi.

Euroopan Unionin laajeneminen

Luonnonlain puolueella on ainutlaatuinen ratkaisu Euroopan Unionin laajenemiseen liittyviin ongelmiin. Me ehdotamme, että EU-varoja tulisi käyttää Luonnonlakiin perustuvien teknologioiden käyttöönottoon sekä jokaisen jäsenmaan sisäisesti että myös hakijamaissa. Luonnonlain ohjelmat elävöittävät Luonnonlain koko maalle, voimistavat kansallista yhtenäisyyttä, tukevat taloudellista vakautta ja kasvua, vähentävät rikollisuutta, ja parantavat terveyttä, koulutusta ja turvallisuutta.

Näiden tieteellisesti toimiviksi todettujen ohjelmien käyttöönotto tukee kansallista suvereeniteettia ja itseriittoisuutta samalla kun se tukee harmonista kommunikaatiota maiden välillä niiden yhteisissä asioissa. Tältä perustalta uusia maita voi liittyä Euroopan Unioniin ilman mitään vaaraa olemassaolevien EU-maiden yhtenäisyyden ja taloudellisen vakauden heikkenemisestä.

Tri Reinhard Borowitz, Saksan Luonnonlain puolueen puheenjohtaja totesi: "Eurooppa on kaunis kulttuurien, kielien, rotujen ja arvojen mosaiikki. Jos jokaisen maan kollektiivinen tietoisuus saatetaan yhteyteen Luonnonlain kanssa Luonnonlain puolueen ohjelmien avulla, yhdentyminen jatkuu luonnollisesti, ilman kamppailua suvereeniuden säilyessä täysin. Mutta jos näitä ohjelmia ei sovelleta käytäntöön, tuloksena on kaaos kuten tänäkin päivänä. Ihmisen äly ei kykene ottamaan huomioon kaikkia niitä tekijöitä, jotka Luonnon älykkyys organisoi automaattisesti." Tri Borowitz lisäsi: "Uusien jäsenmaiden hyväksymisen kohdalla on kaksi ennakkovaatimusta. Ensimmäinen on, että Euroopan Unioni on itsessään yhdentynyt, toinen että myös uudella jäsenmaalla on koherentti kansallinen tietoisuus. Ei voi saada aikaan voimakasta, harmonista kokonaisuutta yhdistämällä epäkoherentteja elementtejä."

Perusperiaatteena Luonnonlain puolueiden ulkopolitiikka niin kansallisella kuin EU-tasollakin edistää samoja Luonnonlain hyötyjä ulkoisesti kuin sisäisestikin.

WEU

Luonnonlain puolueiden johtajien mielestä WEU:n yhdistäminen Euroopan Unioniin ei ole suositeltavaa. EU:lla on tarpeeksi ongelmia omissaankin. Nykytilanteessa sen velvollisuuksien lisääminen vain mutkistaisi asiain hoitoa. He huomauttavat myös, että rauhanturvatyö ja armeijan väliintulot eivät ole olleet kovin menestyksekkäitä. Rauhaa ei turvata parhaiten sotilaallisin keinoin vaan ennalta ehkäisemällä. Konfliktien ehkäiseminen tapahtuu helposti luomalla koherenssia kollektiiviseen tietoisuuteen. Tämä saavutetaan spontaanisti elävöittämällä Luonnonlain kehitystä luovaa vaikutusta kollektiivisessa tietoisuudessa.

Euroopan rahaliitto - nykyisen lähestymistavan vaarat ja Luonnonlain puolueen tarjoama ainutlaatuinen ratkaisu

Joulukuun 1996 kokouksen päätöksistä huolimatta EU:n sisäinen rahaliitto on pysynyt yhtenä kaikkein kiistanalaisimmista keskustelun aiheista.

"Me haluamme jälleen korostaa EU:n ottaman nykyisen lähestymistavan vaaroja", sanoi tri Geoffrey Clements, Britannian Luonnonlain puolueen puheenjohtaja, "ja muistuttaa EU:n valtionpäämiehiä siitä, että Luonnonlain puolue on esittänyt käytännöllisen tien ulos tästä hankalasta tilanteesta".

Thomas Mullins, Irlannin Luonnonlain puolueen puheenjohtaja muistutti lehdistöä Euroopan Komission tiedonannoista Dublinin kokouksen jälkeen joulukuussa 1996. Virallisessa tiedonannossa 14. joulukuuta 1996 luki: "Euroopan Neuvoston huomattavan menestyksekäs kokous Dublinissa 13-14 joulukuuta saavutti sen, mitä olimme toivoneet talous- ja rahaliiton suhteen. Se tuki uutta valuutan vaihtomekanismia ja euroa varten valmisteltua lakia. Mikä kaikkein tärkeintä, se pääsi yhteisymmärrykseen järjestelmän vakaudesta kolmannen vaiheen (yksi valuutta) tultua voimaan 1. tammikuuta 1999. Näinollen se on uudistanut koko projektin uskottavuuden."

Joulukuussa 1996, Luonnonlain puolue sanoi: "On hyvin vaarallista tyrkyttää rahaunionia vaikka on ilmeistä, että emme ole valmiita siihen."

"Katsokaa nyt mitä on tapahtunut viimeisten 6 kuukauden aikana", Mullins sanoi. "Ranskan ja Britannian vaalien jälkeen, ankarien poliittisten ja taloudellisten paineiden vallitessa muissa maissa, joulukuun kokouksen päätökset ovat joutuneet täysin uuteen valoon ja kaikki samat vanhat asiat ovat nyt tulossa jälleen käsiteltäviksi."

"Tämä demonstroi jälleen kerran tilanteen vaarallisuutta ja osoittaa, että Euroopan Komission tiedonannot joulukuussa 1996 olivat yksinkertaisesti toiveajattelua", sanoi tri Clements. "Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja tulevien vaarojen välttämiseksi Luonnonlain puolue toistaa toimintaperiaatteensa kuten tiedonannossaan 13. joulukuuta 1996:

Luonnonlain puolueen resepti Euroopan rahatalouden vakauttamiseksi on tuoda vakautta ja voimaa valuutan perustaan, jokaisen EU-valtion talouteen. Myöskään taloudellinen vakaus ei voi syntyä keinotekoisesti - mikä on selvästi nähtävissä jokaisen EU-maan myrskyisästä taloushistoriasta viime vuosina, sekä kivikkoisesta tiestä kohti rahaliittoa. Taloudellinen vakaus ja dynaamisuus voidaan luoda ainoastaan voimistamalla talouden todellista pohjaa, mikä tarkoittaa väestön täyden luovan potentiaalin käyttöönottoa ja koherenssin, yhdentymisen ja dynaamisuuden luomista kollektiiviseen tietoisuuteen.

"Niin kauan kuin näitä koherenssin, yhdentymisen ja dynaamisuuden elementtejä ei ole todistettavasti luotu jokaisessa EU-maassa, on hyvin harkitsematonta edetä kohti rahaliittoa Euroopassa", tri Clements sanoi lopuksi.